Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Departament Certyfikacji

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Departament Certyfikacji

Dyrektor:

 
10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1
tel. (89) 51 25 770
fax. (89) 51 25 769
 
 1. W skład Departamentu Certyfikacji wchodzą:
  1. Biuro ds. Certyfikacji (I);
  2. Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 (II);
  3. Zespół ds. nadzoru właścicielskiego (III).
 2.  
 3.  
 4. Do zadań Biura ds. Certyfikacji należy w szczególności:
  1. w zakresie RPO WiM 2007-2013 - zamykanie perspektywy finansowej 2007-2013 w części dotyczącej certyfikacji;
  2. w zakresie RPO WiM 2014-2020:
   1. sporządzanie i przedstawianie Komisji Europejskiej wniosków o płatność i poświadczanie, że wynikają one z wiarygodnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach potwierdzających i były przedmiotem weryfikacji przeprowadzonych przez IZ,
   2. sporządzanie rocznych zestawień wydatków,
   3. poświadczanie kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz poświadczenie, że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do RPO WiM 2014-2020 i zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa,
   4. weryfikacja ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji,
   5. analiza i uwzględnianie do celów certyfikacji wyników kontroli i audytów oraz informacji o wykrytych nieprawidłowościach,
   6. współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014- 2020 w zakresie certyfikacji,
   7. opracowanie i aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IC,
   8. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020,
   9. użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego,
   10. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej,
   11. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020,
   12. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową,
   13. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020,
   14. zamykanie perspektywy finansowej 2014- 2020 w części dotyczącej certyfikacji,
   15. archiwizacja dokumentacji.

 5. Do zadań Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 należy w szczególności:
  1. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020;
  2. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  3. koordynacja weryfikacji i weryfikacja we właściwym zakresie IW IP;
  4. współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji wzorów umowy o dofinansowanie;
  5. przeprowadzanie kontroli systemowej w IP;
  6. rozpatrywanie skarg na działalność IP P oraz IP – WUP;
  7. przeprowadzanie kontroli instrumentów finansowych (w tym kontroli realizacji umowy o finansowaniu, weryfikacji wydatków w miejscu prowadzenia operacji – w sytuacjach uzasadnionych, kontroli w momencie zamknięcia RPO WiM 2014- 2020);
  8. gromadzenie i analizowanie wyników kontroli i audytów przeprowadzonych w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WiM 2014-2020 pod kątem certyfikacji;
  9. koordynacja sporządzania i aktualizacji Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014- 2020;
  10. weryfikowanie i zatwierdzanie Rocznego Planu Kontroli IP;
  11. sporządzanie informacji dotyczących nieprawidłowości w zakresie zadań Biura;
  12. weryfikowanie przekazanych informacji o nieprawidłowościach;
  13. przekazanie informacji o nieprawidłowościach zgodnie z procedurami informowania o nieprawidłowościach obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020;
  14. współudział w przeprowadzaniu audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego w ramach RPO WiM 2014-2020;
  15. sporządzanie wkładu do rocznego sprawozdania z audytów i kontroli w zakresie zadań Biura;
  16. współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020 w części dotyczącej zadań Biura;
  17. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
  18. użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego;
  19. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
  20. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  21. uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  22. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
  23. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej Biura;
  24. archiwizacja dokumentacji.

 6. Do zadań Zespołu ds. nadzoru właścicielskiego należy w szczególności:
  1. pozyskiwanie i przechowywanie odpisów umów lub statutów spółek handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje, oraz ich zmian;
  2. pozyskiwanie w ramach posiadanych przez Województwo w danej spółce uprawnień odpisów uchwał organów tej spółki oraz innych dokumentów dotyczących działalności spółki istotnych dla oceny tej działalności oraz przechowywanie tych dokumentów;
  3. prowadzenie i aktualizowanie wykazu spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje;
  4. prowadzenie we współpracy z departamentami właściwymi ze względu na przedmiot działalności danej spółki spraw wynikających z udziału Województwa w spółkach handlowych, tworzenia takich spółek lub przystępowania do nich przez Województwo, w tym spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami, z wyłączeniem wykonywania tych zadań w odniesieniu do spółek: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, a w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Województwa w zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje,
   2. prowadzenie spraw związanych ze zmianą umów lub statutów spółek handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje,
   3. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem przez Województwo osób do organów w spółkach handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje,
   4. współpraca z osobami reprezentującymi Województwo na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje, oraz z osobami wskazanymi lub zgłoszonymi przez Województwo do rad nadzorczych tych spółek, w szczególności poprzez wymianę informacji, przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych rekomendacji,
   5. podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do wykonania prawa kontroli w spółkach, w których Województwo posiada udziały, w ramach posiadanych przez Województwo w danej spółce uprawnień kontrolnych,
   6. podejmowanie w razie potrzeby działań mających na celu skorzystanie przez Województwo z prawa do informacji dotyczących spółek, w których Województwo posiada akcje,
   7. diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących danej spółki, w której Województwo posiada udziały lub akcje, oraz niezwłoczne informowanie Zarządu o tych zagrożeniach,
   8. przekazywanie Zarządowi stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku okresowych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej danej spółki oraz o efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonuje dana spółka,
   9. współpraca z departamentami właściwymi ze względu na przedmiot działalności spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje, przy wykonywaniu ich zadań dotyczących tych spółek,
   10. koordynowanie wykonywania zadań związanych z przeprowadzanymi w Urzędzie przez organy kontroli i inne podmioty zewnętrzne kontrolami dotyczącymi spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje, z wyjątkiem przypadku, gdy kontrola dotyczy wyłącznie spółek: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie;
  5. prowadzenie spraw wynikających z posiadania statusu fundatora przez Województwo lub Marszałka w niżej wymienionych fundacjach lub z członkostwa Marszałka w organach tych fundacji:
   1. Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” w Nidzicy,
   2. Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,
   3. Fundacji Zielone Płuca Polski,
    - w tym:
    1. diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących danej fundacji oraz niezwłoczne informowanie Marszałka oraz Zarządu o tych zagrożeniach,
    2. współpraca, z osobami reprezentującymi Województwo lub Marszałka na posiedzeniach organów ww. fundacji, w szczególności poprzez wymianę informacji, przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych rekomendacji


 7.