Wersja nieobowiązująca z dnia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dyrektor: Wiesława Przybysz
Zastępca dyrektora: Joanna Karpowicz
Zastępca dyrektora: Dorota Wyszkowska-Solnicka

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
tel.: (89) 521 95 00
fax.: (89) 521 95 09
e-mail: rops@warmia.mazury.pl
rops.bron@warmia.mazury.pl - biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

 1. W skład Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) wchodzą:
  1. Biuro ds. pomocy i integracji społecznej (I);
  2. Biuro ds. koordynacji świadczeń rodzinnych (II);
  3. Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej (III);
  4. Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (V);
  5. Biuro ds. uzależnień (VI);
  6. Biuro Projektów Integracji Społecznej (VII);
  7. Biuro Planowania i Naboru Wniosków (VIII);
  8. Biuro Kontroli (IX);
  9. Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń finansowych i postępowań administracyjnych (X).

 2. Do zadań Biura ds. pomocy i integracji społecznej należy w szczególności:
  1. w zakresie pomocy społecznej:
   1. opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa,
   2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim,
   3. organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
   4. rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,
   5. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie,
   6. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
   7. organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   8. opracowywanie raportu z monitoringu strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego,
   9. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji konkursów w zakresie zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej,
   10. przygotowywanie umów i prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem dotacji przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej,
   11. realizacja zadań w zakresie koordynacji prac związanych z opracowywaniem i monitorowaniem rocznego wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej polityki społecznej,
   12. realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie zadań realizowanych z pomocy społecznej,
   13. koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie,
   14. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym, współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
   15. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
   16. obsługa administracyjno-techniczna Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych;
  2. w zakresie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – Obserwatorium Polityki Społecznej:
   1. diagnozowanie i monitorowanie zjawisk oraz problemów społecznych występujących w województwie na potrzeby RPO WiM 2014-2020 i przyszłych programów operacyjnych,
   2. prowadzenie badań regionalnych z zakresu polityki społecznej na potrzeby RPO WiM 2014-2020 i przyszłych programów operacyjnych,
   3. współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w Departamencie Polityki Regionalnej w zakresie m.in. przygotowania planu ewaluacji i zapewnienia przeprowadzenia ewaluacji RPO WiM 2014-2020, w szczególności w zakresie polityki społecznej,
   4. tworzenie zasobów informacji o problemach społecznych występujących w województwie oraz w środowiskach lokalnych,
   5. popularyzacja wyników prowadzonych badań, w tym poprzez zamieszczanie raportów i informacji na stronie internetowej, wysyłkę bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej oraz rozpowszechnianie rekomendacji z badań.

 3. Do zadań Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych należy w szczególności:
  1. załatwianie spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób i ich rodzin w granicach Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii:
   1. przyjmowanie i opracowywanie formularzy z serii E 400 oraz standardowych dokumentów elektronicznych tzw. SED-ów stosowanych w korespondencji między instytucjami właściwymi ds. świadczeń rodzinnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii;
   2. prowadzenie postępowania w związku z gromadzeniem informacji niezbędnych do wypełnienia formularzy i SED-ów,
   3. prowadzenie postępowania z instytucjami właściwymi państw Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii w zakresie ustalania państwa pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych, zawieszania świadczeń rodzinnych, wyrównywania i zwrotu świadczeń wypłacanych w państwach członkowskich,
  2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczeń społecznych:
   1. przyjmowanie i opracowywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych z ustawodawstwa polskiego,
   2. prowadzenie postępowania z instytucjami właściwymi państw Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii w zakresie ustalania państwa pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych,
  3. prowadzenie postępowań dotyczących ustalania, czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  4. wydawanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez organ właściwy w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji świadczeń rodzinnych;
  5. dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
  6. współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi krajów członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii;
  7. współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych;
  8. współpraca z Wojewodą oraz gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 4. Do zadań Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych należy w szczególności:
  1. opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  2. monitorowanie spłaty jednorazowej pożyczki, udzielonej zakładom pracy chronionej, w celu ochrony ostniejących w tych zakładach miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
  1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
  2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
  3. opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmujących grupy turnusowe;
  4. tworzenie i likwidowanie w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych;
  5. obsługa administracyjno-organizacyjna wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych;
  6. opracowywanie i przedstawienie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności;
  7. współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  8. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
  9. zlecanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, ze środków PFRON.

 5. Do zadań Biura ds. uzależnień należy w szczególności:
  1. opracowywanie i wdrażanie wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmującego w szczególności zadania:
   1. współdziałanie w tworzeniu warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożycia alkoholu,
   2. podejmowanie działalności wychowawczej i informacyjnej,
   3. inicjowanie ograniczania dostępności do alkoholu,
   4. podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu,
   5. podejmowanie działań na rzecz zapobiegania negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwania;
  2. opracowywanie i wdrażanie wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii obejmującego w szczególności zadania:
   1. zbieranie i gromadzenie oraz wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej oraz opracowywaniem i przetwarzaniem zebranych danych,
   2. inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników,
   3. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii,
   4. formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii,
   5. gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii,
   6. współpraca z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii będącym komórką organizacyjną Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
   7. sporządzanie raportu z wykonania w danym roku zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i przedkładanie dla Zarządu Województwa,
   8. sporządzanie, na podstawie opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ankiety, informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przesyłanie jej do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy informacja;
  3. opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
   1. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   2. opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
   3. organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  4. udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania w zakresie uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  5. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania przemocy w rodzinie;
  6. wspieranie tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji.

 6. Do zadań Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej należy w szczególności:
  1. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie wojewódzkich programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz realizacji polityki prorodzinnej, będących integralną częścią strategii rozwoju województwa;
  2. sprawowanie kontroli nad ośrodkami adopcyjnymi prowadzonymi przez Samorząd Województwa;
  3. monitorowanie przebiegu procesów adopcyjnych w ośrodkach adopcyjnych na terenie województwa;
  4. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich wojewodzie;
  5. inicjowanie tworzenia i sprawowanie kontroli nad interwencyjnymi ośrodkami preadopcyjnymi i regionalnymi placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi;
  6. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego;
  7. promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodzin, w tym rodzin wielodzietnych i systemu pieczy zastępczej;
  8. realizacja zadań wynikających z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi;
  9. koordynacja systemu teleinformatycznego Adopcja;
  10. współdziałanie i współpraca przy monitorowaniu strategii społecznogospodarczej województwa;
  11. współpraca przy monitorowaniu strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego;
  12. współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej w zakresie opracowania Raportu z monitoringu realizacji „Strategii społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w Priorytecie 2 Otwarte Społeczeństwo”;
  13. współpraca m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, samorządami gmin i powiatów, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  14. współpraca z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  15. nadzór nad merytorycznym rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków w zakresie zadań realizowanych przez Biuro.

 7. Do zadań Biura Projektów Integracji Społecznej należy w szczególności:
  1. przygotowywanie dokumentów programowych i innych dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji EFS w okresie programowania (w tym: Plan Działania Priorytetu VII, Instrukcji Wykonawczej IP, Planu finansowego jednostek budżetowych – budżetu Priorytetu VII, podziału środków pomiędzy jednostki organizacyjne pomocy społecznej na realizacje projektów systemowych);
  2. realizacja projektu systemowego ROPS 7.1.3 w ramach PO KL;
  3. nabór, ocena i obsługa projektów konkursowych PO KL;
  4. podział środków pomiędzy jednostki organizacyjne pomocy społecznej, nabór, ocena i obsługa projektów systemowych PO KL;
  5. monitorowanie sytuacji i problemów w ramach realizowanych projektów;
  6. koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie w latach 2007-2013;
  7. przygotowywanie dla IP sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów systemowych i konkursowych – dotyczących realizacji Priorytetu VII;
  8. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji administracyjnych Beneficjentów PO KL;
  9. współpraca m.in. z innymi komórkami ROPS, Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, samorządami gmin i powiatów, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji PO KL;
  10. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020;
  11. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  12. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  13. opracowywanie i aktualizacja wzorów: wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie i wniosku o płatność w zakresie EFS;
  14. ocena wniosków o dofinansowanie;
  15. zawieranie umów o dofinansowanie;
  16. weryfikowanie wniosków o płatność;
  17. przygotowanie dyspozycji przelewów;
  18. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do wdrażanych Działań;
  19. procedura odwoławcza, w tym rozpatrywanie protestów w ramach osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7;
  20. odzyskiwanie środków przed etapem postępowania administracyjnego;
  21. współpraca w zakresie informacji i promocji Programu;współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020;
  22. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  23. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
  24. sporządzanie sprawozdań rocznych/końcowego z realizacji osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;
  25. współpraca w zakresie sporządzania informacji kwartalnych z realizacji Programu;
  26. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego Programu;
  27. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w ramach osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;
  28. współpraca z Samodzielnym stanowiskiem ds. rozliczeń finansowych i postępowań administracyjnych w zakresie sporządzania raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości;
  29. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
  30. użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego w zakresie osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;
  31. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  32. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
  33. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 11 i Działania 10.7;
  34. archiwizacja dokumentacji.

 8. Do zadań Biura Planowania i Naboru Wniosków należy w szczególności:
  1. współpraca w zakresie przygotowania osi priorytetowej 11 i Działania 10.7 RPO WiM 2014–2020 do realizacji, w tym opracowania projektu Programu, negocjacji z Komisją Europejską, opracowania stanowiska negocjacyjnego do kontraktu terytorialnego oraz zmian Programu w trakcie jego realizacji;
  2. współpraca w zakresie przygotowania systemu realizacji RPO WiM 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 i Działania 10.7, w tym opracowania kryteriów wyboru projektów i opracowania oraz aktualizacji szczegółowych opisów osi priorytetowych;
  3. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020;
  4. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  5. opracowanie i aktualizacja wytycznych programowych IZ RPO WiM 2014-2020;
  6. współpraca w zakresie przygotowania porozumienia w sprawie realizacji ZIT, ZIT”;
  7. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  8. szkolenia kandydatów na ekspertów w zakresie RPO WiM 2014 – 2020;
  9. opracowywanie i aktualizacja wzorów: wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie i wniosku o płatność w zakresie EFS;
  10. opracowanie i aktualizacja regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie;
  11. ocena i wybór wniosków ubiegających się o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej 11 i Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;
  12. wybór projektów w procedurze pozakonkursowej (od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie) w ramach osi priorytetowej 11;
  13. współpraca z Samodzielnym stanowiskiem ds. rozliczeń finansowych i postępowań administracyjnych w zakresie finansowania ekspertów Komisji Oceny Projektów i ekspertyz;
  14. dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do wdrażanych Działań;
  15. procedura odwoławcza, w tym rozpatrywanie protestów w ramach osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7;
  16. sporządzanie Rocznych Planów Działania IZ i sprawozdań z ich realizacji w zakresie osi priorytetowej 11 i Działania 10.7;
  17. współpraca w zakresie ewaluacji Programu;
  18. współpraca w zakresie informacji i promocji Programu;
  19. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  20. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
  21. udział w pracach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014 – 2020;
  22. sporządzanie sprawozdań rocznych/końcowego z realizacji osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;
  23. współpraca w zakresie sporządzania informacji kwartalnych z realizacji Programu;
  24. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego Programu;
  25. współpraca w zakresie monitoringu inteligentnych specjalizacji;
  26. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
  27. użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego;
  28. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  29. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020 w ramach osi priorytetowej 11 i Działania 10.7;
  30. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 11 i Działania 10.7;
  31. archiwizacja dokumentacji.

 9. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:
  1. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020;
  2. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  3. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  4. opracowywanie i aktualizacja wzorów: wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie i wniosku o płatność w zakresie EFS;
  5. sporządzanie rocznych planów kontroli w ramach osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7;
  6. kontrola projektów (zewnętrznych, własnych, kontrole krzyżowe) w osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;
  7. kontrola projektów na zakończenie – zapewnienie ścieżki audytu;
  8. sporządzenie wkładu do rocznego sprawozdania z audytów i kontroli;
  9. współpraca w zakresie ewaluacji;
  10. współpraca w zakresie informacji i promocji Programu;
  11. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  12. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
  13. sporządzanie sprawozdań rocznych/końcowego z realizacji osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;
  14. współpraca w zakresie sporządzania informacji kwartalnych z realizacji Programu;
  15. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM dla Zarządu i Sejmiku Województwa;
  16. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
  17. użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego;
  18. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  19. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
  20. współpraca w zakresie monitorowania procesu wdrażania rekomendacji wydanych w ramach kontroli zewnętrznych;
  21. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020 w ramach osi priorytetowej 11 i Działania 10.7;
  22. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 11 i Działania 10.7;
  23. archiwizacja dokumentacji.

 10. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. rozliczeń finansowych i postępowań administracyjnych należy w szczególności:
  1. opracowanie prognoz wydatków, zabezpieczenie środków finansowych na realizację PO KL, monitorowanie poziomu wykorzystania dotacji celowej i środków z budżetu środków europejskich;
  2. sporządzanie Poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach PO KL i przekazywanie ich do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
  3. przygotowanie budżetu i planowanie finansowe w zakresie działań wdrażanych w ramach Programu;
  4. opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020;
  5. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
  6. współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym prowadzenia ich wykazu;
  7. opracowywanie i aktualizacja wzorów: wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie i wniosku o płatność w zakresie EFS;
  8. ocena wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7;
  9. finansowanie ekspertów Komisji Oceny Projektów i ekspertyz;
  10. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
  11. prowadzenie postępowań w I i II instancji w przedmiocie zwrotu środków, zastosowania ulgi oraz określania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjenta;
  12. dochodzenie należności (odzyskiwanie środków, w tym postępowanie przedegzekucyjne i egzekucja administracyjna - wierzyciel);
  13. współpraca w zakresie postępowań sądowo-administracyjnych przed WSA i NSA oraz postępowań upadłościowych i naprawczych;
  14. współpraca w zakresie wnioskowania i rozliczania środków finansowych na realizację Programu;
  15. sporządzanie prognoz dotyczących kwot, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca planuje złożyć wnioski o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy w ramach osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7;
  16. sporządzanie deklaracji wydatków w ramach osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 i przekazywanie ich do Instytucji Certyfikującej;
  17. sporządzanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w ramach osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7;
  18. współpraca z Biurem Projektów Integracji Społecznej w przygotowaniu dyspozycji przelewów w ramach osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7;
  19. współpraca w zakresie ewaluacji Programu;
  20. współpraca w zakresie informacji i promocji Programu;
  21. współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
  22. współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
  23. sporządzenia sprawozdań rocznych/ końcowego z realizacji osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7;
  24. współpraca w zakresie sporządzania informacji kwartalnych z realizacji Programu;
  25. współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego Programu;
  26. sporządzenia dla Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa informacji miesięcznej na temat wysokości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczek;
  27. współpraca w zakresie sporządzenia dla Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa informacji dotyczącej zmian w alokacji środków;
  28. współpraca w zakresie monitorowania zasady n+3;
  29. współpraca w zakresie przekazywania Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju informacji o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim;
  30. współpraca w zakresie sporządzania deklaracji zarządczej;
  31. administrowanie centralnym systemem teleinformatycznym (SL2014) w zakresie wdrażanych Działań Programu;
  32. użytkowanie centralnego systemu teleinformatycznego;
  33. uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  34. wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020;
  35. zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 11 i Działania 10.7;
  36. archiwizacja dokumentacji.

 11. Przy wykonywaniu innych zadań w ramach RPO WiM 2014-2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM 2014-2020.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.