Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Wydawanie zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz zgód na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt.

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoby do kontaktu:

  • Hanna Wiśniewska – Kierownik Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody
  • Paweł Bobek – Główny Specjalista
  • Tomasz Lewandowski - Inspektor

Telefon kontaktowy:

  • 89 512 54 70
  • 89 512 54 71
  • 89 512 54 72

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie lub zgodę wydaje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania eksponatów lub właściwy ze względu na miejsce tworzenia takiej kolekcji.

Zezwolenie wydaje się, jeżeli zwłoki zwierząt będą preparowane wyłącznie w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok lub/i wniosek o wydanie zgody marszałka województwa na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt.

Opłaty:

Opłata skarbowa nie jest wymagana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

  1. Art. 22 ust. 1 oraz 22a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).