Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Dyrektor: Jarosław Sarnowski
Zastępca dyrektora: Ryszard Cecot
Zastępca dyrektora: Wiesława Bojarska

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, pok. 412
tel. (89) 521 92 50
fax. (89) 521 92 59

 

 1. W skład Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (OW) wchodzą:
  1. Biuro ds. Rolnictwa (I);
  2. Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich (II);
  3. Biuro ds. Rybactwa (III);
  4. Biuro Projektów (IV);
  5. Biuro Płatności (V);
  6. Biuro Kontroli (VI);
  7. Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości (VII);
  8. Biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (VIII);
  9. Biuro Wdrażania PO RYBY (IX);
  10. Biuro ds. Żywności (X).

 2. Do zadań Biura ds. Rolnictwa należy w szczególności:
  1. podejmowanie działań w zakresie realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa wynikającej ze strategii rozwoju województwa, programów krajowych i wojewódzkich;
  2. diagnozowanie, ocena i analiza sytuacji podstawowych rynków rolnych;
  3. współpraca z organami administracji publicznej, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych, samorządem rolniczym, rolniczymi związkami producentów i plantatorów, uczelniami, szkołami rolniczymi, służbami doradztwa rolniczego, jednostkami doświadczalnymi hodowlano-nasiennymi oraz innymi instytucjami działającymi w otoczeniu rolnictwa na rzecz poprawy efektywności rolnej, zwłaszcza poprzez:
   1. realizację zadań wynikających z ustawy o nasiennictwie tj. prowadzenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) i ustalanie listy odmian roślin rolniczych zalecanych do uprawy na terenie województwa,
   2. realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt tj. upowszechnianie wśród rolników przepisów z zakresu profilaktyki i dobrostanu zwierząt w kształtowaniu polityki rozwoju rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich,
   3. popularyzowanie ekologicznych metod produkcji rolnej,
   4. popularyzowanie alternatywnych kierunków produkcji rolnej,
   5. udział w wystawach i targach rolniczych, organizacja konferencji, pokazów i demonstracji, szkoleń i wyjazdów szkoleniowych oraz innych działań;
  4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o podatku rolnym, dotyczących zaliczania w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych przypadkach, niektórych gmin do innego okręgu podatkowego niż określony w rozporządzeniu Ministra Finansów;
  5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o nasiennictwie, dotyczących przygotowywania projektów wniosków do ministra rolnictwa o utworzenie w województwie rejonu zamkniętego wytwarzania materiału siewnego;
  6. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, dotyczących wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium RP technologii hodowli zwierząt;
  7. koordynacja działań przypisanych samorządom województw na rzecz dostosowania rolnictwa i gospodarki żywnościowej do standardów UE;
  8. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego:
   1. zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku,
   2. zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych;
  9. wydawanie zezwoleń lub ich cofanie w przypadku naruszenia warunków prowadzenia działalności w zakresie określonym ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub zezwoleniu na prowadzenie działalności związanej ze skupem maku i konopi włóknistych;
  10. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie pod uprawę maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw;
  11. prowadzenie spraw z zakresu nadzoru związanego z realizacją zadań merytorycznych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie dotyczących wykonywania zadań statutowych oraz pracą dyrektora Ośrodka i Rady Społecznej działającej przy Ośrodku;
  12. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przekazywaniem informacji, sprawozdań, planów, wniosków i uchwał na posiedzenia Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa, a także spraw merytorycznych i organizacyjnych związanych z działalnością Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, w tym:
   1. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawach nadania statutu dla Ośrodka,
   2. prowadzenie spraw związanych z powołaniem i odwoływaniem dyrektora Ośrodka oraz członków Rady Społecznej działającej przy Ośrodku;
  13. współdziałanie z centralną i wojewódzką administracją państwową, administracją zespoloną, samorządem powiatowym i gminnym oraz z innymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie programowania i realizacji programów pomocowych;
  14. współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Województwie;
  15. przekazywanie informacji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej pełnego zakresu inwestycji zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi;
  16. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań merytorycznych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu dot. wykonywania przez te jednostki zadań statutowych związanych z gospodarką wodną, melioracjami i ochroną przeciwpowodziową w tym:
   1. opiniowanie i korekty planów działalności jednostek,
   2. opiniowanie planów finansowych i zmian w budżetach jednostek,
   3. opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań jednostek,
   4. analiza miesięcznych informacji z realizacji zadań;
  17. prowadzenie spraw związanych z promowaniem agroturystyki i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 3. Do zadań Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich należy w szczególności:
  1. realizacja polityki wynikającej ze strategii rozwoju województwa, programów krajowych i wojewódzkich;
  2. współpraca z organami administracji publicznej, samorządem rolniczym, gminnym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji społeczności lokalnych;
  3. współpraca w organizacji dożynek wojewódzkich i prezydenckich oraz innych imprezach promujących rodzimą tradycję i kulturę obszarów wiejskich;
  4. współdziałanie z centralną i wojewódzką administracją państwową, samorządem powiatowym i gminnym oraz z innymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie programowania i realizacji programów pomocowych na obszarach wiejskich;
  5. podejmowanie inicjatyw, organizowanie i koordynowanie prac związanych z planowaniem, wdrażaniem i realizacją działań wspierających rozwój obszarów wiejskich w Województwie;
  6. opracowywanie projektów dokumentów z zakresu działań finansowanych z budżetu województwa wspierających rozwój obszarów wiejskich;
  7. weryfikacja i ocena wniosków składanych przez wnioskodawców przygotowywanie list rankingowych beneficjentów podejmujących inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Województwie;
  8. współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju, promocji oraz aktywizacji społeczności lokalnej na obszarach wiejskich w Województwie;
  9. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich;
  10. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć
  11. prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej podejmowania działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;
  12. podejmowanie działań i organizowanie prac związanych z promocją produktów lokalnych, upowszechnianiem dobrych praktyk środowisk wiejskich i nowatorskich inicjatyw lokalnych, twórczości i kultury ludowej Warmii, Mazur i Powiśla w kraju i zagranicą.

 4. Do zadań Biura ds. Rybactwa należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym, a w szczególności:
   1. dokonywanie okresowego sprawdzenia wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz przygotowywanie projektów ocen,
   2. przygotowywanie projektów powiadomień o wynikach oceny dla właściciela wody,
   3. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zwalniających od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznających zbiornik wodny za nieprzydatny do jej prowadzenia na czas określony,
   4. przygotowywanie projektów uchwał ustanawiających lub znoszących obręby ochronne,
   5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych ustanawiających lub znoszących obręby hodowlane,
   6. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zezwalających na odstępstwa od zakazów połowu ryb w okresach ochronnych i wymiarach ochronnych, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych,
   7. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zobowiązujących użytkowników wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb, jeżeli przepływ taki nie jest możliwy z przyczyn zależnych od tego użytkownika, w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości odbycia tarła,
   8. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zobowiązujących uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zakazu lub zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków, z użyciem wybranych rybackich narzędzi i urządzeń połowowych w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości odbycia tarła, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750, z późn. zm.),
   9. wszczynanie postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym w przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązków określonych w lit. g i h,
   10. przygotowywanie projektów uchwał ze wskazaniem miejsca i czasu, w którym obowiązuje całkowity albo częściowy zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb,
   11. przygotowywanie projektów uchwał ustalających trzyliterowe oznaczenie powiatu,
   12. przygotowywanie projektów wniosków o ukaranie w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
  2. podejmowanie inicjatyw, organizowanie i koordynacja prac związanych z planowaniem i realizacją działań wspierających racjonalną gospodarkę rybacką w województwie;
  3. współpraca z ministerstwem prowadzącym sprawy rybołówstwa, regionalnymi zarządami gospodarki wodnej oraz innymi organami administracji publicznej w zakresie rybactwa;
  4. rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu gospodarki rybackiej;
  5. prowadzenie działań prewencyjno- edukacyjnych z zakresu rybactwa.

 5. Do zadań Biura Projektów należy wykonywanie zadań wynikających z umowy zawartej przez Samorząd Województwa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działającą jako „Agencja Płatnicza” w zakresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 (zwanym dalej PROW), oraz umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a w szczególności:
  1. informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków;
  2. przygotowywanie naboru wniosków o przyznanie pomocy;
  3. kontrola administracyjna wniosków o przyznanie pomocy;
  4. zlecanie przeprowadzenia wizytacji w miejscu;
  5. dokonywanie wyboru projektów do finansowania, zgodnie z zasadami na podstawie pozytywnej kontroli administracyjnej;
  6. rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa;
  7. przygotowywanie projektów umów w trybie KC/decyzji w trybie KPA do podpisu Marszałka Województwa/Zarządu Województwa;
  8. prowadzenie rejestru umów z beneficjentami i przesyłanie danych do ARiMR;
  9. zapobieganie nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, ich wykrywanie oraz usuwanie.

 6. Do zadań Biura Płatności należy wykonywanie zadań wynikających z umowy zawartej przez Samorząd Województwa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działającą jako „Agencja Płatnicza” w zakresie wdrażania PROW 2007-2013 oraz umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a w szczególności:
  1. przyjmowanie i kontrola administracyjna wniosków o płatność;
  2. przygotowywanie oraz przekazywanie Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłat środków dla beneficjentów;
  3. zlecanie przeprowadzenia kontroli projektów wytypowanych do kontroli oraz wizytacji w miejscu, rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach oceny wniosku o płatność;
  4. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów;
  5. zapobieganie nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, ich wykrywanie i usuwanie;
  6. sporządzanie planów wydatków i monitorowanie wykorzystania środków finansowych dla wdrażanych działań;
  7. przechowywanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie;
  8. przygotowywanie oraz realizacja wniosków aplikacyjnych w ramach Pomocy Technicznej.”

 7. Do zadań Biura Kontroli wykonywanie zadań wynikających z umowy zawartej przez Samorząd Województwa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działającą jako „Agencja Płatnicza” w zakresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zadań wynikających z wdrażania Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” i zadań wynikających z priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014- 2020, a w szczególności:
  1. przeprowadzanie kontroli projektów wytypowanych do kontroli;
  2. przeprowadzanie wizyt w miejscu realizacji operacji w ramach kontroli administracyjnych;
  3. przeprowadzanie kontroli ex-post;
  4. przeprowadzanie kontroli podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub beneficjenta w celu sprawdzenia: informacji przedstawionych we wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność; prawidłowości realizacji zadań objętych operacją; dostarczenia towarów i usług objętych operacją; prawdziwości i kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji operacji oraz ich zgodności z prawem;
  5. zapobieganie nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, ich wykrywanie i usuwanie;
  6. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanych z realizacją kontroli u beneficjentów;
  7. udzielanie wszelkich informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia postępowania windykacyjnego;
  8. ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
  9. rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa w ramach PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020;
  10. rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach ocenianych zamówień publicznych.

 8. Do zadań Biura Monitoringu i Sprawozdawczości należy wykonywanie zadań wynikających z umowy zawartej przez Samorząd Województwa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działającą jako „Agencja Płatnicza” w zakresie wdrażania PROW 2007 -2013 oraz umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a w szczególności:
  1. monitorowanie realizacji wdrażanych działań oraz przygotowywanie sprawozdań na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej;
  2. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów;
  3. informowanie Agencji Płatniczej o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych;
  4. koordynowanie spraw dotyczących systemu IT.”,

 9. Do zadań Biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich należy wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poprzez wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów wykonawczych KE a w szczególności:
  1. ułatwianie tworzenia kontaktów partnerom KSOW poprzez prowadzenie działań aktywizujących, prowadzenie spraw związanych z powołaniem i organizacją pracy wojewódzkiej grupy roboczej ds. KSOW, organizacja prac grup tematycznych oraz zarządzanie portalem i internetowymi narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy skupionymi w Sieci partnerami, na poziomie regionalnym;
  2. realizacja planu działania na poziomie regionalnym na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
  3. udział w opracowywaniu planu działania i dwuletnich planów operacyjnych w zakresie zadań realizowanych na poziomie regionalnym, we współpracy z partnerami KSOW działającymi na terenie województwa i wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego (WODR-y);
  4. identyfikacja partnerów na poziomie regionalnym i współpraca z nimi;
  5. zapewnienie informacji i promocji KSOW na poziomie regionalnym;
  6. opracowywanie półrocznych informacji z realizacji dwuletnich planów operacyjnych, w ramach okresowego przeglądu realizacji planów oraz co dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych i planu działania w zakresie zadań realizowanych na poziomie regionalnym;
  7. realizacja działań informacyjno-promocyjnych (plan komunikacyjny) w ramach dwuletnich Planów Operacyjnych, wdrażających Plan Działania KSOW 2014-2020.”;

 10. Do zadań Biura Wdrażania PO RYBY należy w szczególności:
  1. informowanie i rozpowszechnianie informacji o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy;
  2. prowadzenie postępowań w zakresie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, poprzez
   1. ogłaszanie naborów wniosków,
   2. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie,
   3. przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie,
   4. przygotowanie umów o dofinansowanie (aneksów) na podstawie, których jest przyznawana pomoc oraz ich rejestrowanie,
   5. informowanie o odmowie przyznania pomocy,
   6. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o płatność,
   7. weryfikacja wniosków o płatność,
   8. przygotowywanie zleceń płatności,
   9. postępowanie związane z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych,
   10. rozliczenie projektu
  3. monitorowanie przeprowadzanych konkursów, realizacji wdrażanych operacji oraz wydatkowania środków finansowych przez LGR i LGD;
  4. przygotowywanie sprawozdań (bieżących, okresowych i końcowych) na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  5. przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Instytucji Zarządzającej prognoz wydatków dotyczących priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020;
  6. przygotowanie budżetu i jego realizacja w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020;
  7. monitorowanie właściwego wykorzystania środków z Pomocy Technicznej;
  8. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i płatność na realizację zadań Biura z Pomocy Technicznej do FAPA;
  9. przygotowywanie umowy, wniosku o środki na realizację operacji, rozliczenia wykorzystania środków pomiędzy Wojewodą a Samorządem Województwa;
  10. przekazywanie do Wojewody zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej;
  11. przygotowywanie prognoz wydatków na każdy rok trwania programu operacyjnego w zakresie priorytetu 4 i Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020;
  12. gromadzenie i przechowywanie informacji oraz danych dotyczących wdrażania programu operacyjnego i przekazywanie ich Instytucji Zarządzającej;
  13. prowadzenie działań związanych z zamykaniem osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” oraz osi 5 Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” dotyczących rozliczenia wniosków o płatność, sprawozdawczości oraz prowadzenia postępowań administracyjnych.

 11. Do zadań Biura ds. Żywności należy w szczególności:
  1. inicjowanie i koordynacja działań mających na celu rozwój rynku żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości regionu warmińsko-mazurskiego;
  2. promocja krajowych i unijnych systemów znakowania żywności wysokiej jakości;
  3. prowadzenie spraw związanych z rejestracją i ochroną nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych zgodnie z ustawą o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;
  4. organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań, wizyt studyjnych, w zakresie podnoszenia jakości towarów i usług, zwłaszcza towarów żywnościowych, usług gastronomicznych i hotelarskich;
  5. organizacja i współorganizacja dorocznych wydarzeń związanych z promocją żywności wysokiej jakości (konkursów kulinarnych, wydarzeń w ramach realizacji Kalendarza Imprez, targów etc.);
  6. prowadzenie spraw związanych z Europejską Siecią Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego;
  7. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową Departamentu dot. rozwoju sektora żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości;
  8. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzyregionalną, w tym realizacja zapisów porozumienia z trzema województwami: kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim w zakresie rolnictwa lokalnego i ekologicznego, przetwórstwa żywności, krótkich łańcuchów dostaw produktów rolnych, żywności wysokiej jakości etc.;
  9. prowadzenie spraw związanych z podtrzymaniem zakończonego projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur”;
  10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta, realizowanych przez organizacje pozarządowe.