Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Odbiorca usługi

Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Miejsce składania:

osobiście w punkcie Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie przy ul. E. Plater 1, od poniedziałku w godzinach: 8.00 – 16.00 do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30;
za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (ePuap)

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wpis do ewidencji;
- Karta identyfikacyjna niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli;
- Akt założycielski;
- Statut;
- Dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierające dane dotyczące:
- kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia;
- warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia


Opłaty
nie dotyczy

Numer konta
nie dotyczy

Uwagi
Wniosek o wpis do ewidencji w przypadku osoby fizycznej powinien w szczególności zawierać – jej imię(imiona), nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:
administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel. (89) 521 90 00, email: do@warmia.mazury.pl,
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@warmia.mazury.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, w celu realizacji przedmiotowego wniosku na podstawie § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045);
mogą być udostępnione:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych, zostanie wydana decyzja odmawiająca wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Termin załatwienia sprawy przez urząd

ODMOWA WPISU DO EWIDENCJI:

Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli wniosek o wpis nie zawiera wymaganych powyżej dokumentów lub danych wymienionych w § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i mimo wezwania nie został uzupełniony.

Sposób odwołania
Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 kwietni 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Sprawę prowadzi

Departament Kultury i Edukacji
Biuro Jednostek Oświaty
Adres: ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
Tel.: +48 89 521 69 29
fax: +48 89 521 69 39
e-mail: dke@warmia.mazury.pl

Załączniki