Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna

 1. Art.183 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.zm.)
 2. § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz.1591)

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania wpisu do ewidencji należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji wraz z załącznikami
 2. Dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierające dane dotyczące:
  1. Kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce (zal: Wykaz kadry dydaktycznej)
  2. warunków lokalowych i wyposażenia placówki (zal: Informacja o warunkach lokalowych)

Opłata

Uzyskanie wpisu nie wymaga wniesienia opłaty.

Miejsce złożenia wniosku

Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego
lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji
Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Departament odpowiedzialny za załatwienie sprawy oraz udzielenie informacji

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy oraz udzielenie informacji na temat przyjmowanych spraw jest Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin i sposób załatwienia spraw

 1. Samorząd Województwa dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji wnioskodawca zostaje zobowiązany na piśmie, w wyznaczonym terminie, do uzupełnienia lub zmiany dokumentacji
 3. Samorząd Województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:
  1. wniosek o wpis nie zawiera dokumentów i danych, o których mowa w punkcie 1 i mimo wezwania nie został uzupełniony lub
  2. statut placówki jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony lub
  3. nie zostały zapewnione warunki, o których mowa w punkcie 1 lit. a i b umożliwiające realizację zadań statutowych.

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji przekazywane jest drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub na życzenie wnioskodawcy może być odebrane osobiście.
 2. Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji przekazywana jest drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub na życzenie wnioskodawcy może być odebrane osobiście.
 3. Kopia zaświadczenia o wpisie placówki do ewidencji przekazywana jest Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty oraz właściwemu ze względu na adres siedziby placówki organowi podatkowemu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu placówki do ewidencji stronie przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem samorządu województwa.

Wykreślenie z ewidencji

 1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w następujących przypadkach:
  1. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej placówkę prowadzenia działalności oświatowej,
  2. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że placówka nie realizuje zadań statutowych lub nie przestrzega przepisów prawa – jeżeli organ prowadzący placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
  4. zaprzestania działalności przez placówkę przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.

Inne informacje

Organ prowadzący placówkę jest obowiązany zgłosić Województwu Warmińsko-Mazurskiemu zmiany danych objętych wpisem do ewidencji zaistniałe po wpisaniu placówki do ewidencji oraz zmiany w organizacji i dokumentacji placówki w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.