Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Odbiorca usługi

Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Miejsce składania:

osobiście w punkcie Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie przy ul. E. Plater 1, od poniedziałku w godzinach: 8.00 – 16.00 do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30;
za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (ePuap)

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wpis do ewidencji;
- Karta identyfikacyjna niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli;
- Akt założycielski;
- Statut;
- Dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierające dane dotyczące:
- kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia;
- warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia


Opłaty
nie dotyczy

Numer konta
nie dotyczy

Uwagi
Wniosek o wpis do ewidencji w przypadku osoby fizycznej powinien w szczególności zawierać – jej imię(imiona), nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:
administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel. (89) 521 90 00, email: do@warmia.mazury.pl,
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@warmia.mazury.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, w celu realizacji przedmiotowego wniosku na podstawie § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045);
mogą być udostępnione:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych, zostanie wydana decyzja odmawiająca wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Termin załatwienia sprawy przez urząd

ODMOWA WPISU DO EWIDENCJI:

Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli wniosek o wpis nie zawiera wymaganych powyżej dokumentów lub danych wymienionych w § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i mimo wezwania nie został uzupełniony.

Sposób odwołania
Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 kwietni 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Sprawę prowadzi

Departament Kultury i Edukacji
Biuro Jednostek Oświaty
Adres: ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
Tel.: +48 89 521 69 29
fax: +48 89 521 69 39
e-mail: dke@warmia.mazury.pl

Załączniki