Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie na realizację zadania pn. „VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – zdrowia publiczne i wspólpraca transgraniczna w zapobieganiu chorobom zakaźnym”

Informujemy, że dnia 18.04.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Warmińsko- Mazurskiego Stowarzyszenia Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie i uznał celowość realizacji zadania pn. „VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – zdrowia publiczne i wspólpraca transgraniczna w zapobieganiu chorobom zakaźnym” z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Zdrowia adres: ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn lub e-mail: e.dziekan@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Oferta
    format: pdf, rozmiar: 3.06 MB, data dodania: