Wersja obowiązująca z dnia

Departament Polityki Regionalnej

Dyrektor: Lidia Wójtowicz
Zastępca dyrektora: Dorota Kopeć
Zastępca dyrektora: Emil Walendzik

10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 89/91
tel. (89) 521 93 00
fax. (89) 521 93 09

 1. W skład Departamentu Polityki Regionalnej (PR) wchodzą następujące Biura:
  1. Biuro Koordynacji (I);
  2. Biuro Programowania (II);
  3. Biuro Przedsiębiorczości (III);
  4. Biuro Współpracy Terytorialnej (IV);
  5. Biuro Budżetu (V);
  6. Biuro Monitoringu (VI);
  7. Regionalne Obserwatorium Terytorialne (VII).
 2. Departament Polityki Regionalnej wykonuje zadania w sferze rozwoju regionalnego oraz zarządza RPO WiM 2014-2020 we współpracy z innymi departamentami i instytucjami właściwymi dla poszczególnych zadań.
 3. Do zadań Biura Koordynacji należy w szczególności:
  1. koordynacja instrumentów strukturalnych wdrażanych w województwie;
  2. adresowanie interesów województwa wynikających ze strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do krajowych dokumentów strategicznych;
  3. obsługa udziału przedstawicieli województwa w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej oraz Komitetu Koordynacyjnego ds. Umowy Partnerstwa;
  4. koordynacja i sporządzanie sprawozdań z realizacji kontraktu terytorialnego, współpraca w tym zakresie z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego;
  5. opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na okres programowania UE 2014-2020 oraz koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu w tym zakresie;
  6. przeprowadzenie wyboru Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020, powierzenie zadań IP w ramach realizacji Programu oraz koordynacja realizacji umów z IP;
  7. zapewnienie jednolitości dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020, tj.:
   1. Opisu funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej RPO WiM 2014-2020 (OFiP),
   2. Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 (IW IZ),
   3. wzorów: rocznego planu działania dla interwencji EFS, rocznego planu wdrażania, wniosku i umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego;
  8. koordynacja procesu desygnacji systemu wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  9. administrowanie i użytkowanie centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) oraz koordynacja w tym zakresie;
  10. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie lokalnego systemu informatycznego RPO WiM 2014-2020;
  11. koordynacja prowadzenia naborów kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym przyznawania im akredytacji i prowadzenie wykazu kandydatów na ekspertów dla Programu;
  12. przygotowanie i aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów oraz koordynacja w tym zakresie działań departamentów oraz IP zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM 2014-2020;
  13. koordynacja sporządzania deklaracji zarządczej oraz rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli;
  14. koordynacja kontroli zewnętrznych RPO WiM 2014-2020;
  15. koordynacja procesu uwzględniania wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  16. współpraca z Departamentem Koordynacji Promocji w zakresie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), obsługi strony internetowej oraz przy promocji RPO WiM 2014-2020;
  17. koordynacja sporządzania i sprawozdawczości z rocznych planów wdrażania IZ oraz IP;
  18. zapewnienie zamknięcia RPO WiM 2014-2020, tj. koordynacja i opracowanie projektów wytycznych do zamknięcia programu oraz pakietu zamknięcia do Komisji Europejskiej.
 4. Do zadań Biura Programowania należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa i występowanie z inicjatywą jej zmiany (planowanie strategiczne);
  2. operacyjne programowanie rozwoju województwa a w szczególności przygotowanie projektów regionalnych programów operacyjnych, oraz ich zmiany w trakcie realizacji, a ponadto:
   1. przygotowywanie szczegółowych opisów osi priorytetowych do regionalnych programów operacyjnych, opiniowanie i uzgadnianie ich zmian,
   2. inkubowanie projektów/programów istotnych dla realizacji celów i wskaźników strategii rozwoju województwa oraz regionalnych programów operacyjnych,
   3. przeprowadzenie identyfikacji projektów do realizacji w trybie pozakonkursowym RPO WiM 2014 - 2020 i monitoring postępów ich przygotowania do momentu podpisania umowy o dofinansowanie,
   4. przygotowanie projektu kryteriów wyboru projektów do RPO WiM 2014-2020,
   5. opiniowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), negocjacje warunków porozumień dotyczących ZIT;
  3. obsługa merytoryczna procesu negocjacji RPO WiM z Komisją Europejską;
  4. zapewnienie spełnienia wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa spoczywających na organie opracowującym projekty strategii, programów i innych dokumentów, w tym w szczególności:
   1. organizacja wymaganych konsultacji społecznych,
   2. poddanie projektów dokumentów strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko;
  5. prowadzenie spraw związanych z zawarciem i zmianami: kontraktu wojewódzkiego i kontraktu terytorialnego, w tym opracowanie stanowiska negocjacyjnego oraz udział w negocjacjach tego kontraktu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego;
  6. przygotowywanie opinii do programów zawierających zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
  7. współpraca z właściwymi organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie ogólnych zasad, instrumentów polityki regionalnej, aktywizacji regionu, przygotowywania koncepcji rozwojowych;
  8. prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju;
  9. funkcjonalny nadzór nad Warmińsko-Mazurskim Biurem Planowania Przestrzennego w Olsztynie;
  10. obsługa funkcjonowania wojewódzkiej komisji architektoniczno-urbanistycznej;
  11. koordynowanie ponadlokalnych programów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Do zadań Biura Przedsiębiorczości należy w szczególności:
  1. przygotowanie i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji (RSI);
  2. koordynacja wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji;
  3. monitoring RSI;
  4. prowadzenie procesu inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego – zarządzanie, monitoring, ewaluacja i aktualizacja;
  5. przygotowanie modelu realizacji instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020;
  6. przygotowanie podsumowania instrumentów inżynierii finansowej oraz rozstrzygnięć dotyczących ich wdrażania;
  7. przygotowanie, monitorowanie i aktualizacja Strategii Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 oraz zapewnienie mechanizmów jej realizacji;
  8. udział w europejskich sieciach i projektach wspierających innowacyjność oraz rozwój inteligentnych specjalizacji województwa;
  9. wspieranie rozwoju gospodarczego województwa w szczególności poprzez:
   1. udział w programowaniu operacyjnym działań, służących wspieraniu przedsiębiorczości,
   2. ramy programowe wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej, przygotowanie ich podsumowania oraz postanowień dot. ich wdrażania,
   3. promowanie przedsiębiorczości na terenie województwa,
   4. współdziałanie z organizacjami przedsiębiorców i instytucjami otoczenia biznesu, a także jednostkami badawczo-rozwojowymi, naukowymi i uczelniami wyższymi oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć;
  10. opracowywanie zbiorczego zestawienia na potrzeby monitorowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w zakresie priorytetu 1. Konkurencyjna Gospodarka;
  11. koordynowanie zagadnień pomocy publicznej, tj. sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej przez departamenty Urzędu i inne jednostki organizacyjne Województwa oraz IP RPO WiM udzielające pomocy publicznej w ramach wykonywanych zadań;
  12. koordynacja zbierania danych nt. Usług na Rynku Wewnętrznym (system IMI).
 6. Do zadań Biura Współpracy Terytorialnej należy w szczególności:
  1. programowanie rozwoju województwa w ramach programów współpracy transgranicznej:
   1. Programy Operacyjne „Południowy Bałtyk” (2007-2013 r. oraz 2014-2020 r.),
   2. Programy Operacyjne „Litwa-Polska” (2007-2013 r. oraz 2014-2020 r.);
  2. programowanie ram współpracy transnarodowej w Programach Operacyjnych „Region Morza Bałtyckiego” (2007-2013 r. oraz 2014-2020 r.);
  3. programowanie rozwoju województwa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – Program Operacyjny „Polska-Rosja”;
  4. programowanie rozwoju województwa w ramach Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”;
  5. obsługa uczestnictwa województwa w grupach/zespołach i komitetach, promowanie i działalność konsultacyjno-informacyjna w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej;
  6. inicjowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie europejskiej współpracy terytorialnej;
  7. inicjowanie i realizacja z regionami bałtyckimi i sąsiadującymi z Warmią i Mazurami przedsięwzięć w dziedzinie rozwoju regionalnego;
  8. uczestnictwo w kształtowaniu Europejskiej Polityki Transportowej;
  9. prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i realizacją strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego SUERB;
  10. prowadzenie spraw związanych z realizacją Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
  11. współpraca z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.
 7. Do zadań Biura Budżetu należy w szczególności:
  1. koordynacja spraw związanych z budżetem i planowaniem finansowym odnośnie RPO WiM 2014-2020 (m.in. opracowywanie projektu budżetu województwa warmińsko – mazurskiego w części dotyczącej Programu, sprawozdań z jego wykonania) oraz koordynacja działań departamentów i instytucji pośredniczących w tym zakresie;
  2. wnioskowanie i rozliczanie środków finansowych na realizację RPO WiM 2014-2020 w ramach kontraktu terytorialnego oraz koordynacja działań departamentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu w tym zakresie;
  3. koordynacja a w przypadku PT sporządzanie prognoz kwot, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca planuje złożyć wnioski o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy;
  4. zarządzanie Pomocą Techniczną (PT) RPO WiM 2014-2020 (koordynacja procesu sporządzania wniosków o dofinansowanie, nadzór nad przestrzeganiem liczby etatów finansowanych z PT, udział w planowaniu wyposażenia stanowisk pracy współpraca przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników itd.);
  5. zapewnienie wzoru wniosku o dofinansowanie, wzoru umowy/uchwały o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w zakresie Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020;
  6. w obszarze PT – ogłaszania naborów i ocena wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów/uchwał o dofinansowanie, weryfikacja wniosków o płatność, odzyskiwanie środków przed etapem postępowania administracyjnego, dyspozycje przelewów;
  7. przygotowanie sprawozdania z osi priorytetowej Pomoc Techniczna;
  8. sporządzanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w części PT RPO WiM 2014-2020;
  9. współpraca z FS w zakresie sporządzania deklaracji wydatków Instytucji Zarządzającej z Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do osi priorytetowej Pomoc techniczna, w tym opracowywanie zestawień wniosków o płatność, które należy załączyć do deklaracji wydatków za dany okres;
  10. dokonywanie indywidualnej interpretacji wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w części osi priorytetowej Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020;
  11. współpraca przy przygotowaniu systemu ewidencji księgowej PT;
  12. współpraca przy przygotowaniu procedur obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
  13. współpraca przy sporządzaniu rocznych planów kontroli w zakresie PT;
  14. przygotowanie kart zamknięcia osi priorytetowej PT/działań, poddziałań PT RPO WiM 2014-2020;
  15. współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych horyzontalnych.
 8. Do zadań Biura Monitoringu należy w szczególności:
  1. gromadzenie danych na temat realizacji RPO WiM 2014-2020;
  2. analiza realizacji regionalnego programu operacyjnego pod kątem zgodności z celami programów i osiągania zakładanych efektów;
  3. współpraca z departamentami zaangażowanymi we wdrażanie Programu przy przygotowywaniu sprawozdań z osi priorytetowych;
  4. współpraca z departamentami zaangażowanymi we wdrażanie Programu przy weryfikacji poprawności nadesłanych przez IP sprawozdań z realizacji osi priorytetowych programu;
  5. sporządzanie i koordynacja sporządzania sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz wprowadzanie danych do systemu SFC2014 w tym zakresie;
  6. koordynacja przygotowania informacji na temat wysokości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczek;
  7. wykonywanie zadań związanych w powołaniem Komitetu Monitorującego oraz pełnienie funkcji sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (KM);
  8. koordynacja prac KM, w tym jego grup roboczych;
  9. zapewnienie finansowania prac KM;
  10. monitorowanie alokacji RPO WiM 2014-2020;
  11. monitorowanie ram wykonania;
  12. monitorowanie zasady n+3 oraz parytetu min. 10 % na rozwój obszarów wiejskich;
  13. sporządzanie i koordynacja sporządzania informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020 dla Zarządu i Sejmiku Województwa;
  14. przeprowadzanie pierwszego etapu kontroli krzyżowych Programu oraz pierwszego etapu kontroli krzyżowych horyzontalnych.
 9. Do zadań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego należy w szczególności:
  1. monitorowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa;
  2. tworzenie zasobów informacji o województwie dla potrzeb analiz ekonomicznych, cyklicznych i doraźnych ocen oraz strategii rozwoju województwa;
  3. koordynowanie monitorowania postępów realizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego i przygotowywanie raportów z jej realizacji;
  4. zapewnienie ewaluacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa;
  5. organizacja i obsługa platform dyskusyjnych w obszarze rozwoju regionalnego;
  6. pełnienie funkcji sekretariatu Komitetu Monitorującego realizację strategii rozwoju województwa;
  7. monitorowanie oddziaływania interwencji funduszy strukturalnych na sytuację społeczno-gospodarczą regionu;
  8. współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie statystyki, badań i ewaluacji;
  9. przygotowanie planów ewaluacji obejmujących różne etapy wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  10. zapewnienie ewaluacji RPO WiM 2014-2020;
  11. przedkładanie wyników ewaluacji wraz z rekomendacjami Zarządowi Województwa oraz Komitetowi Monitorującemu RPO WiM 2014-2020 oraz upublicznianie jej wyników;
  12. monitorowanie wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych;
  13. współpraca z administracją rządową przy wykonywaniu ewaluacji horyzontalnych i krajowych programów operacyjnych;
  14. sporządzanie i realizacja (zgodnie z decyzją o dofinansowaniu) wniosku o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020 w części ewaluacji oraz przygotowywanie wniosków o płatność w tym zakresie.
 10. Do zadań wspólnych Biur Departamentu Polityki Regionalnej należy wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020 oraz archiwizacja dokumentów.
 11. Przy wykonywaniu innych funkcji IZ RPO WiM 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM 2014-2020.