Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Departament Polityki Regionalnej

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Departament Polityki Regionalnej

Dyrektor: Lidia Wójtowicz
Zastępca dyrektora: Dorota Kopeć
Zastępca dyrektora: Justyna Lis
p.o. Zastępcy dyrektora: Emil Walendzik

10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 89/91
tel. (89) 521 93 00
fax. (89) 521 93 09

 1. W skład Departamentu Polityki Regionalnej (PR) wchodzą następujące Biura:
  1. Biuro Koordynacji (I);
  2. Biuro Programowania (II);
  3. Biuro Przedsiębiorczości (III);
  4. Biuro Współpracy Terytorialnej (IV);
  5. Biuro Budżetu (V);
  6. Biuro Monitoringu (VI);
  7. Regionalne Obserwatorium Terytorialne (VII).
 2. Departament Polityki Regionalnej wykonuje zadania w sferze rozwoju regionalnego oraz zarządza RPO WiM 2014-2020 we współpracy z innymi departamentami i instytucjami właściwymi dla poszczególnych zadań.
 3. Do zadań Biura Koordynacji należy w szczególności:
  1. koordynacja instrumentów strukturalnych wdrażanych w województwie;
  2. obsługa udziału przedstawicieli województwa w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Komitetu Koordynacyjnego ds. Umowy Partnerstwa;
  3. koordynacja i sporządzanie sprawozdań z realizacji kontraktu terytorialnego, współpraca w tym zakresie z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego;
  4. opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na okres programowania UE 2014-2020 oraz koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu w tym zakresie;
  5. przeprowadzenie wyboru Instytucji Pośredniczacej RPO WiM 2014-2020, powierzenie zadań IP w ramach realizacji Programu oraz koordynacja realizacji umów z IP;
  6. zapewnienie jednolitości dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020, tj.:
   1. wytycznych programowych Instytucji Zarządzajacej dla RPO WiM 2014-2020,
   2. Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 (IW IZ),
   3. Opisu Funkcji i Procedur (OFiP),
   4. wzorów: rocznego planu działania, wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego,
  7. koordynacja procesu desygnacji systemu wdrażania RPO WiM 2014-2020;
  8. administrowanie i użytkowanie centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) oraz koordynacja w tym zakresie;
  9. współpraca przy tworzeniu i użytkowanie lokalnego systemu informatycznego RPO WiM 2014-2020;
  10. koordynacja prowadzenia naborów kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020, w tym przyznawania im akredytacji i prowadzenie wykazu kandydatów na ekspertów dla Programu;
  11. przygotowanie i aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów oraz koordynacja w tym zakresie działań departamentów oraz IP zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM 2014-2020;
  12. koordynacja sporządzania deklaracji zarządczej;
  13. koordynacja kontroli zewnętrznych RPO WiM 2014-2020, w tym sporządzania rocznego sprawozdania z audytów i kontroli;
  14. koordynacja procesu uwzględniania wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
  15. współpraca z Departamentem Koordynacji Promocji w zakresie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), obsługi strony internetowej oraz przy promocji RPO WiM 2014-2020;
  16. koordynacja sporządzania i sprawozdawczości z rocznych planów działania IZ oraz IP;
  17. zapewnienie zamknięcia RPO WiM 2014-2020, tj. koordynacja i opracowanie projektów wytycznych do zamknięcia programu oraz pakietu zamknięcia do Komisji Europejskiej.
 4. Do zadań Biura Programowania należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa i występowanie z inicjatywą jej zmiany (planowanie strategiczne);
  2. operacyjne programowanie rozwoju województwa a w szczególności przygotowanie projektów regionalnych programów operacyjnych, oraz ich zmiany w trakcie realizacji, a ponadto:
   1. przygotowywanie uszczegółowień/ szczegółowych opisów osi priorytetowych do regionalnych programów operacyjnych, opiniowanie i uzgadnianie ich zmian,
   2. inkubowanie projektów/programów istotnych dla realizacji celów i wskaźników strategii rozwoju województwa oraz regionalnych programów operacyjnych,
   3. monitoring postępów w przygotowaniu projektów kluczowych RPO WiM 2007- 2013 do oceny i weryfikacja listy tych projektów,
   4. przeprowadzenie identyfikacji projektów do realizacji w trybie pozakonkursowym RPO WiM 2014 – 2020 i monitoring postępów ich przygotowania do momentu podpisania umowy o dofinansowanie,
   5. koordynacja i uczestnictwo w przygotowaniu projektu kryteriów wyboru projektów do RPO WiM 2014-2020,
   6. opiniowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), negocjacje warunków porozumień dotyczących ZIT;
  3. obsługa merytoryczna procesu negocjacji RPO WiM z Komisją Europejską;
  4. zapewnienie spełnienia wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa spoczywających na organie opracowującym projekty strategii, programów i innych dokumentów, w tym w szczególności:
   1. organizacja wymaganych konsultacji społecznych,
   2. poddanie projektów dokumentów strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko;
  5. prowadzenie spraw związanych z zawarciem i zmianami: kontraktu wojewódzkiego i kontraktu terytorialnego, w tym opracowanie stanowiska negocjacyjnego oraz udział w negocjacjach tego kontraktu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego;
  6. przygotowywanie opinii do programów zawierających zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
  7. współpraca z właściwymi organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie ogólnych zasad, instrumentów polityki regionalnej, aktywizacji regionu, przygotowywania koncepcji rozwojowych;
  8. prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju;
  9. funkcjonalny nadzór nad Warmińsko-Mazurskim Biurem Planowania Przestrzennego w Olsztynie;
  10. obsługa funkcjonowania wojewódzkiej komisji architektoniczno-urbanistycznej;
  11. koordynowanie ponadlokalnych programów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Do zadań Biura Przedsiębiorczości należy w szczególności:
  1. przygotowanie i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji (RSI);
  2. koordynacja wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji;
  3. monitoring RSI;
  4. monitoring rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa;
  5. przygotowanie modelu realizacji instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014- 2020;
  6. przygotowanie podsumowania instrumentów inżynierii finansowej oraz rozstrzygnięć dotyczących ich wdrażania;
  7. udział w europejskich sieciach i projektach wspierających innowacyjność;
  8. wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w szczególności poprzez:
   1. udział w programowaniu operacyjnym działań, służących wspieraniu przedsiębiorczości,
   2. ramy programowe wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej, przygotowanie ich podsumowania oraz postanowień dot. ich wdrażania,
   3. promowanie przedsiębiorczości na terenie województwa,
   4. prowadzenie działalności informacyjnej, w tym na temat społecznej odpowiedzialności biznesu,
   5. współdziałanie z organizacjami przedsiębiorców i instytucjami otoczenia biznesu, a także jednostkami badawczo-rozwojowymi, naukowymi i uczelniami wyższymi oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć;
  9. zbieranie danych oraz opracowywanie zbiorczego zestawienia na potrzeby monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do roku 2025 w zakresie priorytetu 1. Konkurencyjna Gospodarka;
  10. koordynowanie zagadnień pomocy publicznej, tj. sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej przez departamenty Urzędu i inne jednostki organizacyjne Województwa oraz IP RPO WiM udzielające pomocy publicznej w ramach wykonywanych zadań;
  11. koordynacja zbierania danych nt. Usług na Rynku Wewnętrznym (system IMI).
 6. Do zadań Biura Współpracy Terytorialnej należy w szczególności:
  1. programowanie rozwoju województwa w ramach programów współpracy transgranicznej:
   1. Programy Operacyjne „Południowy Bałtyk” (2007-2013 r. oraz 2014-2020 r.),
   2. Programy Operacyjne „Litwa-Polska” (2007-2013 r. oraz 2014-2020 r.);
  2. programowanie ram współpracy transnarodowej w Programach Operacyjnych „Region Morza Bałtyckiego” (2007-2013 r. oraz 2014-2020 r.);
  3. programowanie rozwoju województwa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – Program Operacyjny „Polska-Rosja”;
  4. programowanie rozwoju województwa w ramach Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”;
  5. obsługa uczestnictwa województwa w grupach/zespołach i komitetach, promowanie i działalność konsultacyjno-informacyjna w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej;
  6. inicjowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie europejskiej współpracy terytorialnej;
  7. inicjowanie i realizacja z regionami bałtyckimi i sąsiadującymi z Warmią i Mazurami przedsięwzięć w dziedzinie rozwoju regionalnego;
  8. uczestnictwo w kształtowaniu Europejskiej Polityki Transportowej;
  9. prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i realizacją strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego SUERB;
  10. prowadzenie spraw związanych z realizacją Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
  11. współpraca z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.
 7. Do zadań Biura Budżetu należy w szczególności:
  1. koordynacja spraw związanych z budżetem i planowaniem finansowym odnośnie RPO WiM 2014-2020 (m.in. opracowywanie projektu budżetu województwa warmińsko – mazurskiego w części dotyczącej Programu, sprawozdań z jego wykonania) oraz koordynacja działań departamentów i instytucji pośredniczących w tym zakresie;
  2. wnioskowanie i rozliczanie środków finansowych na realizację RPO WiM 2014-2020 w ramach kontraktu terytorialnego oraz koordynacja działań departamentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu w tym zakresie;
  3. koordynacja a w przypadku PT sporządzanie prognoz kwot, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca planuje złożyć wnioski o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy;
  4. zarządzanie Pomocą Techniczną (PT) RPO WiM 2014-2020 (koordynacja procesu sporządzania wniosków o dofinansowanie, nadzór nad przestrzeganiem liczby etatów finansowanych z PT, udział w planowaniu wyposażenia stanowisk pracy współpraca przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników itd.);
  5. zapewnienie wzoru wniosku o dofinansowanie, wzoru umowy/uchwały o dofinansowanie oraz wniosku o płatność w zakresie Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020;
  6. w obszarze PT – ogłaszania naborów i ocena wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów/uchwał o dofinansowanie, weryfikacja wniosków o płatność, odzyskiwanie środków przed etapem postępowania administracyjnego, dyspozycje przelewów;
  7. przygotowanie sprawozdania z osi priorytetowej Pomoc Techniczna;
  8. sporządzanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w części PT RPO WiM 2014-2020;
  9. sporządzanie deklaracji wydatków w odniesieniu do osi priorytetowej Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 i przekazywanie ich do instytucji certyfikującej;
  10. dokonywanie indywidualnej interpretacji wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w części osi priorytetowej Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020;
  11. współpraca przy przygotowaniu systemu ewidencji księgowej PT;
  12. współpraca przy przygotowaniu procedur obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
  13. współpraca przy sporządzaniu rocznych planów kontroli w zakresie PT;
  14. przygotowanie kart zamknięcia osi priorytetowej PT/działań, poddziałań PT RPO WiM 2014-2020.
 8. Do zadań Biura Monitoringu należy w szczególności:
  1. gromadzenie danych na temat realizacji RPO WiM 2014-2020;
  2. analiza realizacji regionalnego programu operacyjnego pod kątem zgodności z celami programów i osiągania zakładanych efektów;
  3. współpraca z departamentami zaangażowanymi we wdrażanie Programu przy przygotowywaniu sprawozdań z osi priorytetowych;
  4. współpraca z departamentami zaangażowanymi we wdrażanie Programu przy weryfikacji poprawności nadesłanych przez IP sprawozdań z realizacji osi priorytetowych programu;
  5. sporządzanie i koordynacja sporządzania sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz wprowadzanie danych do systemu SFC2014 w tym zakresie;
  6. koordynacja przygotowania informacji na temat wysokości dofinansowania przekazywanego w formie zaliczek;
  7. wykonywanie zadań związanych w powołaniem Komitetu Monitorującego oraz pełnienie funkcji sekretariatu Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (KM);
  8. koordynacja prac KM, w tym jego grup roboczych;
  9. zapewnienie finansowania prac KM;
  10. monitorowanie alokacji RPO WiM 2014-2020;
  11. monitorowanie ram wykonania;
  12. monitorowanie zasady n+3 oraz parytetu min. 10 % na rozwój obszarów wiejskich;
  13. sporządzanie i koordynacja sporządzania informacji o stanie wdrażania RPO WiM 2014-2020 dla Zarządu i Sejmiku Województwa.
 9. Do zadań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego należy w szczególności:
  1. monitorowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa;
  2. tworzenie zasobów informacji o województwie dla potrzeb analiz ekonomicznych, cyklicznych i doraźnych ocen oraz strategii rozwoju województwa;
  3. koordynowanie monitorowania postępów realizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego i przygotowywanie raportów z jej realizacji;
  4. zapewnienie ewaluacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa;
  5. pełnienie funkcji sekretariatu Komitetu Monitorującego realizację strategii rozwoju województwa;
  6. monitorowanie oddziaływania interwencji funduszy strukturalnych na sytuację społeczno-gospodarczą regionu;
  7. współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie statystyki, badań i ewaluacji;
  8. przygotowanie planów ewaluacji obejmujących różne etapy wdrażania: RPO WiM 2007-2013 oraz RPO WiM 2014-2020;
  9. zapewnienie ewaluacji RPO WiM 2007-2013 i RPO WiM 2014-2020;
  10. przedkładanie wyników ewaluacji wraz z rekomendacjami Zarządowi Województwa oraz Komitetowi Monitorującemu RPO WiM 2007-2013, Komitetowi Monitorującemu RPO WiM 2014-2020 oraz upublicznianie jej wyników;
  11. monitorowanie wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych;
  12. współpraca z administracją rządową przy wykonywaniu ewaluacji horyzontalnych i krajowych programów operacyjnych;
  13. sporządzanie i realizacja zgodnie z decyzją o dofinansowaniu cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach operacji finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WiM 2007-2013 w zakresie jego ewaluacji oraz przygotowywanie danych do wniosku o płatność w części sprawozdawczości;
  14. opracowanie comiesięcznego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione w danym miesiącu wydatki w ramach realizacji cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach PRO WiM 2007-2013;
  15. sporządzenie comiesięcznego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione w danym miesiącu wydatki w zakresie realizacji cząstkowego Rocznego Planu Działań w ramach PT RPO WiM 2007-2013;
  16. sporządzanie i realizacja (zgodnie z decyzją o dofinansowaniu) wniosku o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020 w części ewaluacji oraz przygotowywanie wniosków o płatność w tym zakresie.
 10. Do zadań wspólnych Biur Departamentu Polityki Regionalnej należy wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020 oraz archiwizacja dokumentów.
 11. Przy wykonywaniu innych funkcji IZ RPO WiM 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej współpracuje z departamentami Urzędu oraz innymi instytucjami, wchodzącymi w skład systemu instytucjonalnego zarządzania RPO WiM 2014-2020.