Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku – II termin

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie zasadami wymienionymi poniżej. Zadania wskazane w ogłoszeniu konkursowym wpisują się w zadania wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: działalność na rzecz dzieci i młodzieży (…) oraz w pkt. 22.: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Załączniki