Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu oferty na realizację w roku 2023 zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zadania: Tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich oraz tworzenia warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku o nazwie: „Tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa”, w następujących działaniach:

  1. Działania edukacyjne w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających z możliwością zastosowania tradycyjnych form gospodarowania na obszarach wiejskich, m.in. poprzez prowadzenie spotkań i szkoleń związanych z edukacją ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych
  2. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi w zakresie wymiany doświadczeń, podnoszenia świadomości i działania na rzecz dobrostanu owadów zapylających oraz dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę poprzez m.in. nasadzenia roślin miododajnych, w tym rośliny stanowiących bogactwo genetyczne regionu zapylanych przez pszczoły oraz oddziaływania zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarte konkursy ofert pod nazwą „Tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa” na realizację w 2023 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty na realizację działań w zakresie zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 24 marca 2023 r. do godz. 15:30.

Dodatkowych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

  • Dariusz Sargalski – tel. (89) 521 92 78
  • Tomasz Balicki     – tel. (89) 521 92 42

 

Załączniki