Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia archiwalna

Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji

Utrata kompetencji z dniem 01.01.2018 r. - ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Nazwa sprawy:

Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Osoba kontaktowa

Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
Marlena Wieczorek – Inspektor

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

89 512 54 65
89 512 54 63

Sposób załatwienia

W drodze Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

Propozycja planu aglomeracji przygotowana z wykorzystaniem:
 1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 4. wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Propozycja planu aglomeracji powinna zawierać następujące informacje:

CZĘŚĆ OPISOWA
 1. Lokalizacja aglomeracji, w tym wykaz miejscowości wchodzących w skład aglomeracji.
 2. Opis sieci kanalizacyjnej, w tym:
  1. Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy);
  2. Długość i rodzaj planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy; wskazanie źródła finansowania planowanej inwestycji);
  3. Liczba mieszkańców stałych obsługiwanych przez istniejącą sieć;
  4. Liczba mieszkańców stałych obsługiwanych przez planowaną do realizacji sieć kanalizacyjną;
  5. Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną;
  6. Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez planowaną do realizacji sieć kanalizacyjną;
  7. Wskaźnik długości sieci, przedstawienie sposobu jego wyliczenia.
 3. Opis gospodarki ściekowej, w tym:
  1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków;
  2. Przepustowość oczyszczalni ścieków;
  3. Typ oczyszczalni ścieków;
  4. Odbiornik ścieków oczyszczonych (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym);
  5. Ilość, rodzaj i skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz odprowadzanych zbiorczą siecią kanalizacyjną do oczyszczalni, w tym informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy;
  6. Ilość, rodzaj i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych zbiorczą siecią kanalizacyjną do oczyszczalni;
  7. Wartości wskaźników zanieczyszczeń lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;
  8. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemów kanalizacji zbiorczej jest planowane;
  9. Równoważna liczba mieszkańców (RLM), przedstawienie sposobu jej wyliczenia oraz uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.
 4. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierająca oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
 5. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
 6. Informacja o formach ochrony przyrody zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego za formę ochrony przyrody.
 7. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, numer oraz datę podjęcia uchwały ustanawiającej te dokumenty).
 8. Uzasadnienie zmiany aglomeracji.
CZĘŚĆ GRAFICZNA

Granice obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy bądź jej obszaru współtworzącego aglomerację należy przedstawić na mapie ewidencyjnej gruntów w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. Na mapie należy:
 1. Oznaczyć granice obszaru objętego i przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej (wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania).
 2. Oznaczyć miejscowości wchodzące w skład aglomeracji, przebieg sieci kanalizacyjnych oraz granice administracyjne gminy.
 3. Zaznaczyć oczyszczalnie ścieków.
 4. Oznaczyć granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
 5. Oznaczyć granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.
 6. Oznaczyć granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
 7. Określić skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
Dodatkowo należy dostarczyć elektroniczną wersję mapy ewidencyjnej gruntów wraz z warstwą sieci kanalizacyjnej, zasięgiem obejmującą obszar całej gminy. Przedłożone przez gminę mapy ewidencyjne z naniesionymi granicami aglomeracji zostaną wykorzystane do sporządzenia przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego załącznika graficznego na potrzeby planu aglomeracji.

Podstawa prawna

Art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995).