Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała 3/9/23/VI)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

informuje

o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących zakresach zadań:

  1. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
  2. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży;
  3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości;
  4. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński) lub 89 512 58 76 (Sekretariat Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego).

Załączniki