Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie zezwoleń na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Nazwa sprawy:

Wydawanie zezwoleń na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarowania Odpadami, tel. 89 512 54 66
Marta Pikus – Główny specjalista, tel. 89 512 54 62
Dorota Zawistowska – Podinspektor, tel. 89 512 54 61
Patrycja Rogozińska – Podinspektor, tel. 89 512 54 44

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych powinien spełniać wymagania określone w art. 23 ust. 4-7, art. 42 ust. 1 i art. 43 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze. zm.).

Art. 23. ust 4-7.Zbieranie odpadów

 1. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, zbieranie tych odpadów jest konieczne, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów może zezwolić, w drodze decyzji, na ich zbieranie.
 2. W przypadku zbierania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych na terenach zamkniętych zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce zbierania tych odpadów.
 3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4 i 5, może być wydane na okres nie dłuższy niż rok.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przepisy art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach stosuje się odpowiednio.

Art. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

 1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów.
  Wniosek zawiera:
  1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
  3. oznaczenia miejsca zbierania odpadów;
  4. wskazanie:
   • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowania odpadów,
   • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
   • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
   • całkowitej pojemności ( wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
  5. szczegółowy opis stosowanej metody zbierania odpadów;
  6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
  7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
  8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
  9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
   1. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art.48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach.

Opłaty:

 1. Do wniosku należy również dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł. (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10–101 Olsztyn.
   
  Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A,
  63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

   
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) wynosi 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z póz. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 701,730, 1403 i 1579)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 256).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. (Dz. U . 2014 poz. 107).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975).