Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Departament Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Departament Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Łukasz Bielewski
Zastępca Dyrektora: Aneta Brzyska

10-562 Olsztyn,
ul. Emilii Plater 1,
Sekretariat Departamentu - pok. 138

tel.: 89 521 98 20
fax: 89 521 98 29
e-mail: dwm@warmia.mazury.pl

 

Departament Współpracy Międzynarodowej (WM)
Do zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności
  1. opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów współpracy zagranicznej;
  2. opracowywanie szczegółowych projektów planów współpracy zagranicznej oraz monitorowanie ich realizacji;
  3. koordynowanie współpracy międzynarodowej zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Sejmik Województwa;
  4. współdziałanie z innymi Departamentami Urzędu i opiniowanie ich wniosków w zakresie współpracy zagranicznej;
  5. koordynowanie podejmowanych przez poszczególne Departamenty przedsięwzięć na rzecz działań w zakresie współpracy międzynarodowej;
  6. przygotowywanie projektów umów o współpracy zagranicznej;
  7. obsługa protokolarna kontaktów Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu z korpusem dyplomatycznym i konsularnym oraz władzami regionów partnerskich i państw obcych, we współpracy z Gabinetem Marszałka;
  8. merytoryczne i organizacyjne przygotowywanie oraz obsługa pobytu delegacji zagranicznych w Województwie, we współpracy z właściwymi jednostkami Urzędu;
  9. merytoryczne i organizacyjne przygotowywanie wyjazdów delegacji Samorządu Województwa za granicę oraz prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego;
  10. koordynowanie spraw związanych z uczestnictwem Samorządu Województwa w różnych formach współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
  11. organizowanie i koordynowanie prac przedstawicieli Samorządu Województwa w międzyrządowych komisjach ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;
  12. prowadzenie kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi i urzędami konsularnymi za granicą oraz placówkami państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej;
  13. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nawiązywania kontaktów z ich odpowiednikami zagranicznymi i współpracy międzynarodowej;
  14. współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi funkcjonującymi na terenie Województwa w zakresie współpracy międzynarodowej;
  15. inicjowanie działań mających na celu udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w międzynarodowych organizacjach zrzeszających władze regionalne i lokalne;
  16. obsługa udziału Województwa w międzynarodowych organizacjach zrzeszających władze regionalne i lokalne ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Regionów oraz sieci i konglomeratów regionów UE;
  17. koordynowanie udziału Województwa w pracach Euroregionu Bałtyk;
  18. prowadzenie działań informacyjnych na temat inicjatyw Unii Europejskiej i współpraca z podmiotami realizującymi analogiczne zadania;
  19. redagowanie informacji dotyczących współpracy międzynarodowej Województwa na stronę internetową Urzędu.