Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Federacji Organizacji Społecznej „FOSa” na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Wolontariatu FOSA – Organizacja praktyk wolontariackich w ramach Cafe Ukraina”

Zgodnie z procedurą określoną w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 października 2022 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa pn. „Centrum Wolontariatu FOSA – Organizacja praktyk wolontariackich w ramach Cafe Ukraina”. Zaproponował również dotację w wysokości 8 800,00 zł na ten cel.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i umieszczana jest na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni.

Każdy w terminie 7 dni może zgłosić uwagi i opinie do oferty, na adres: op@warmia.mazury.pl

Załączniki