Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Warmińsko-Mazurskiego Związku Kajakowego pn.: „Wsparcie szkolenia i popularyzacja kajakarstwa w województwie warmińsko-mazurskim”

Informujemy, że dnia 17.10.2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Warmińsko-Mazurskiego Związku Kajakowego pn.: „Wsparcie szkolenia i popularyzacja kajakarstwa w województwie warmińsko-mazurskim” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Załączniki