Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Olimpiad Specjalnych Polska Warmińsko-Mazurskie pod nazwą Bawmy się - Mikołajki na sportowo

Informujemy, że 10 października 2022 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pod nazwą Bawmy się – Mikołajki na sportowo, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Mazurskie, w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy i 00/100 złotych) na realizację przedmiotowego zadania.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub na e-mail: rops@warmia.mazury.pl

Załączniki