Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” z siedzibą w Stawigudzie pod nazwą W drodze do dorosłości

Informujemy, że 26 września 2022 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pod nazwą W drodze do dorosłości, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” z siedzibą w Stawigudzie, w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) na realizację przedmiotowego zadania.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub na e-mail: rops@warmia.mazury.pl

Załączniki