Wersja obowiązująca z dnia

Oferta CARITAS Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego w Olsztynie pn. „Świadczenie usług w Centrum Pomocy Uchodźcom w Olsztynie”.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 26 września 2022 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego CARITAS Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego w Olsztynie pn. „Świadczenie usług w Centrum Pomocy Uchodźcom w Olsztynie”.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 9 150,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na ten cel. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub na e-mail: j.jaworski@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Oferta Caritas
    format: pdf, rozmiar: 1.19 MB, data dodania: