Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Stowarzyszenia Hip Hop Mazury z Kętrzyna pn. „Nieludzka Ziemia – Kierunek Sybir”.

Informujemy, że dnia 29.08.2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Hip Hop Mazury z Kętrzyna i uznał celowość realizacji zadania pn. „Nieludzka Ziemia – Kierunek Sybir ” z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub e-mail: op@warmia.mazury.pl

Załączniki