Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Działdowie pn. „Pandemie i zarazy w dziejach Warmii i Mazur”

Informujemy, że dnia 26.07.2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Działdowie i uznał celowość realizacji zadania pn. „Pandemie i zarazy w dziejach Warmii i Mazur” z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 10 000,00. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Zdrowia adres: ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn lub e-mail: dz@warmia.mazury.pl

Załączniki