Wersja obowiązująca z dnia

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozstrzygnięcie konkursu

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Oferty spełniające wymogi formalne - Zał. nr 1 do Uchwały

Wykaz ofert do dofinansowania - Zał. nr 2 do Uchwały