Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Towarzystwa Miłośników Przyrody Warmii i Mazur „Natura” w Elblągu dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Wykonanie ogrodzenia oraz zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowej działalności Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych funkcjonującego przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie”

Informujemy, że 11 kwietnia 2022 r. Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur „Natura” w Elblągu złożyło w trybie pozakonkursowym ofertę na realizację zadania pt. „Wykonanie ogrodzenia oraz zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowej działalności Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych funkcjonującego przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie”. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 maja 2022 r. uznał celowość realizacji opisanego w ofercie zadania.

Jednocześnie informujemy, że każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia tej informacji, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub przez pocztę elektroniczną: dos@warmia.mazury.pl.

Załączniki