Wersja obowiązująca z dnia

Zadania Departamentu Kontroli oraz Departamentów Urzędu w zakresie skarg i wniosków

Do zadań Departamentu Kontroli w zakresie skarg i wniosków należy:
  1. przyjmowanie skarg i wniosków oraz koordynowanie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków, których rozpatrzenie i załatwienie należy zgodnie z obowiązującymi przepisami do właściwości Zarządu lub Marszałka;
  2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Zarządu, Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu oraz Sekretarza Województwa;
  3. opracowywanie przy współpracy z Departamentami analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Województwa, z wyłączeniem analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwy jest Sejmik Województwa.
 
Dyrektorzy Departamentów są zobowiązani do:
  1. zapewnienia należytej organizacji przyjmowania i ewidencjonowania skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz należytej organizacji załatwiania skarg i wniosków, których rozpatrzenie i załatwienie należy do właściwości Zarządu lub Marszałka;
  2. sprawowania bieżącego nadzoru nad prawidłowością i terminowością załatwiania skarg i wniosków, których rozpatrzenie i załatwienie należy do właściwości Zarządu lub Marszałka, oraz dokonywania okresowych analiz i ocen sposobu ich załatwiania;
  3. wykorzystywania materiałów zawartych w skargach i wnioskach w celu ochrony praw oraz likwidacji źródła powstawania skarg;
  4. współpracy z Kierownikami jednostek organizacyjnych Województwa w zakresie skarg i wniosków wpływających do Urzędu.