Wersja nieobowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

informuje

o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następujących zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

  1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości
  2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego dot. wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 77 lub 89 512 58 76 (Sekretariat Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego), a także Departament Kultury i Edukacji: tel. 89 521 69 29 (Sekretariat).

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.