Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Ręką Dzieło Stowarzyszenia Ekologiczno-Artystycznego dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Gwiazdka z nieba – koncert świąteczny (2 edycja)”

Informujemy, że dnia 13 grudnia 2021 r. Ręką Dzieło Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne złożyło do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Gwiazdka z nieba – koncert świąteczny (2 edycja). Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest zbieżne z priorytetowymi zadaniami, określonymi w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 dla obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Proponowane zadanie dotyczy organizacji świątecznego koncertu, na którym wystąpi Joszko Broda z zespołem, podczas którego będą śpiewane kolędy i pastorałki. Z całego wydarzenia zostanie zmontowany film podsumowujący, który będzie dostępny w mediach społecznościowych. Koncert odbędzie się w gminie Jonkowo, w terminie 28 grudnia 2021 r. Wnioskodawca przewiduje udział min. 200 osób uczestniczących w koncercie oraz min. 20 000 odbiorców relacji filmowej.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 grudnia 2021 r., uznając celowość realizacji zadania, będącego przedmiotem złożonej przez Stowarzyszenie oferty, zarekomendował jej dofinansowanie w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn lub e-mailowo: dke@warmia.mazury.pl

 

Załączniki