Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Fundacji „Opcja Benedykta” z siedzibą w Olsztynie dotycząca realizacji zadania publicznego pn. ”Nieuchronne”

Informujemy, że dnia 10 listopada 2021 r. Fundacja Opcja Benedykta z siedzibą w Olsztynie złożyła do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Nieuchronne. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest zbieżne z priorytetowymi zadaniami, określonymi w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 dla obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Proponowane zadanie dotyczy organizacji spotkania na temat straty „Nieuchronne. Rozmowa o stracie, która na pewno się zdarzy”. Wydarzenie odbędzie się w Domu Mendelsohna ul. Zyndrama z Maszkowic 2, w Olsztynie, w terminie 26 listopada 2021. Przedsięwzięcie składać się będzie z dwóch komponentów tj. wykładów kulturoznawczych oraz koncertu. Wnioskodawca przewiduje udział ok. 100 osób, w tym osoby doświadczone osobistym przeżyciem straty. Organizacja wydarzenia stanowić ma formę wsparcia w trudnym okresie pandemii, który przyniósł lęk o utratę życia, ale też doświadczenia nagłej straty bliskich czy znajomych. Wykłady przeprowadzą doświadczeni kulturoznawcy i antropolodzy kultury. Integralną częścią wydarzenia będzie koncert poetycki pt. Nieuchronne w wykonaniu:

  • Katarzyna Jackowska-Enemuo: śpiew, akordeon
  • Jolanta Kossakowska: skrzypce, wiolonczela, śpiew
  • Gwidon Cybulski: ngoni, gitara, harmonijka ustna, śpiew
  • Mateusz Szemraj: oud, rubab, cymbały

Ważną cechą spotkania „Nieuchronnie” jest jego społeczny charakter oraz szeroki zakres współpracy partnerskiej. Wydarzenie jest współorganizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, Instytut Dobrej Śmierci, Maltańskie Centrum Pomocy oraz Opactwo Benedyktynów.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 15 listopada 2021 r., uznając celowość realizacji zadania, będącego przedmiotem złożonej przez Fundację oferty, zarekomendował jej dofinansowanie w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych).

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn lub e-mailowo: dke@warmia.mazury.pl

Załączniki