Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Stowarzyszenia „Węgajty” z siedzibą w Węgajtach dotycząca realizacji zadania publicznego pn. ”Sztuka w Obejściu”

Informujemy, że dnia 14 września 2021 r. Stowarzyszenie Węgajty z siedzibą w Węgajtach złożyło do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Sztuka w obejściu. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest zbieżne z priorytetowymi zadaniami, określonymi w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 dla obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego tj. Rozwój środowisk twórczych i wzmacniania kompetencji animatorów kultury - tworzenie i rozwijanie różnego rodzaju partnerstwa, wymiana dorobku kulturalnego, integracja środowisk lokalnych wokół wspólnie realizowanych projektów kulturalnych.

Proponowane zadanie dotyczy organizacji regionalnego festiwalu o oryginalnej formule, realizowanego przez kilka dni w sezonie jesiennym w sieci współpracy lokalnych organizacji pozarządowych. Podczas festiwalu widzowie zwiedzają rozlokowane po całym terenie wystawy na podstawie katalogu-mapki, prezentującej charakterystykę poszczególnych gospodarstw i walory całej okolicy. Wystawom towarzyszy bogaty program koncertów, spektakli, warsztatów i spotkań seminaryjnych. Całość stanowi propozycję innowacyjną i wielowymiarową, opartą na synergii działań artystycznych z nietuzinkową propozycją turystyki kulturalnej. Organizatorzy przewidują uczestnictwo 500 osób w tym odbiorców spoza regionu. Wydarzenie ma charakter cykliczny. Ważną cechą akcji „Sztuka w obejściu” jest szeroki zakres współpracy lokalnej. Wydarzenie jest przygotowywane w kilkumiesięcznym procesie spotkań organizacyjnych i korespondencji pomiędzy partnerami. W realizacji uczestniczą organizacje pozarządowe, partnerzy instytucjonalni i nieformalni.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 21 września 2021 r., uznając celowość realizacji zadania, będącego przedmiotem złożonej przez Stowarzyszenie oferty, zarekomendował jej dofinansowanie w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn lub e-mailowo: dke@warmia.mazury.pl

Załączniki