Wersja obowiązująca z dnia

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie)

Termin załatwienia

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 kpa)

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Osoba kontaktowa

Bogumiła Gronkiewicz, tel. (89) 512 54 52

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna

Wymagane Dokumenty

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  3. Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej, pozwalające na ocenę czy wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, w tym aktualne na dzień złożenia wniosku sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, wielkości przychodów, kosztów, zadłużenia), posiadany majątek, środki trwałe.
  4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - roczne zeznanie podatkowe PIT za ostatnie 3 lata poprzedzające datę wpływu wniosku
  5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej
  6. Uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Olsztynie:

 

PKO Bank Polski SA
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie,
ul. Michała Kajki 10/12,
10-547 Olsztyn.

Uwagi

Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać uzasadnienie i udokumentowanie trudnej sytuacji uniemożliwiającej zapłatę podatku w terminie, wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, będącego przesłanką udzielenia ulgi.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej