Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Banku Żywności w Elblągu na realizację zadania publicznego pn. „Pomagamy przeżyć zimę”.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 6 września 2021 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego Banku Żywności w Elblągu pn. „Pomagamy przeżyć zimę”.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) na ten cel.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP i na stronie internetowej może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub na e-mail: j.jaworski@warmia.mazury.pl

Załączniki