Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Klubu Sportowego Constract pn.: „Wyjazd tournée zagraniczne w okresie przygotowawczym do sezonu 2021/2022”

Informujemy, że dnia 3.08.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Klubu Sportowego Constract pn.: „Wyjazd tournée zagraniczne w okresie przygotowawczym do sezonu 2021/2022” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres:
ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Załączniki