Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Zatwierdzanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarki Odpadami
Jolanta Karwacka – Inspektor
Marta Pikus – Inspektor
Marta Kirklewska-Gosik – Inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 66
89 512 54 61
89 512 54 62

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarki Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

Program gospodarowania odpadami wydobywczymi, dołączany do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, powinien spełniać wymagania określone w art. 9 ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 z późn. zm.) i zawierać:
 1. opis działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 2. opis działań mających na celu odzysk odpadów wydobywczych, jeżeli jest on technologicznie i ekonomicznie uzasadniony oraz zgodny z przepisami o ochronie środowiska;
 3. ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o której mowa w art. 10 ustawy o odpadach wydobywczych;
 4. klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dokonaną zgodnie z oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 5. wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem charakterystyki tych odpadów, o której mowa w art. 9 ust. 4 i 4a ustawy o odpadach wydobywczych;
 6. określenie łącznej ilości poszczególnych rodzajów odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w trakcie prowadzenia działalności objętej programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, w tym w ciągu roku;
 7. opis procesów, podczas których powstają odpady wydobywcze;
 8. opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych;
 9. skutki dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowane unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych oraz działania zapobiegawcze, które należy podjąć w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamknięciu;
 10. opis technologii i środków technicznych służących zapobieganiu powstawania pożarów w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady zawierające części palne;
 11. zakres i sposób monitoringu wyrobisk górniczych zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 39 ustawy o odpadach wydobywczych;
 12. zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust.6 ustawy o odpadach wydobywczych, w szczególności określenie listy substancji i parametrów wskaźnikowych przewidzianych do badania w zależności od rodzaju i właściwości składowanych odpadów wydobywczych;
 13. opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z rekultywacją terenu oraz procedurami po zamknięciu oraz monitoringu zgodnie z art. 27 ust. 6, z uwzględnieniem w szczególności:
  1. ustalenia niezbędnych działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  2. ustalenia działań związanych z rekultywacją terenu,
  3. sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 14. opis działań mających na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia stanu wód, oraz mających na celu zapobieganie lub minimalizację zanieczyszczenia powietrza i gleby;
 15. wyniki badań wód powierzchniowych, wód podziemnych i gleby, na które może wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczególności w zakresie ustalenia poziomu naturalnych stężeń substancji na danym terenie.
Program gospodarowania odpadami wydobywczymi powinien dodatkowo zawierać dane umożliwiające marszałkowi województwa ocenę osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych. Jeżeli posiadacz odpadów wydobywczych prowadzi wyłącznie działalność wydobywczą lub działalność przeróbczą, lub obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, program gospodarowania odpadami wydobywczymi zawiera dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych, w zakresie prowadzonej działalności. Wniosek może również zawierać proponowany czas, na jaki ma być wydana decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Opłaty:

Do wniosku należy również dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.) Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 z późn. zm.) Marszałek województwa jest właściwy dla:
 • przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,
 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Podstawa prawna:

Art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 z późn. zm.).