Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarowania Odpadami, tel. 89 512 54 66
Marta Pikus – Główny specjalista, tel. 89 512 54 62
Dorota Zawistowska – Podinspektor, tel. 89 512 54 61
Patrycja Rogozińska – Podinspektor, tel. 89 512 54 44

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska, powinien spełniać wymagania określone w art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

 1. Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów wymaga:
  1. przeniesienia na podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów oraz odpowiednio z:
   1. pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
   2. zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części lub decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
  2. uzyskania przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska odpadów.
 2. Warunkiem przejęcia składowiska odpadów jest ustanowienie zabezpieczenia roszczeń przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów oraz wyrażenie zgody przez:
  1. podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów - na przyjęcie wszystkich praw i obowiązków zawartych w decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
  2. zarządzającego dotychczas składowiskiem odpadów - na przejęcie składowiska odpadów przez podmiot, o którym mowa w pkt 1.
 3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, wyrażają zgodę, składając pisemne oświadczenia.
 4. Przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić w przypadku, gdy podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów daje rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
 5. Przeniesienie praw i obowiązków z pozwolenia zintegrowanego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.,poz.1085)
 6. Przeniesienie praw i obowiązków następuje na wniosek podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów.
 7. Do wniosku dołącza się oświadczenia, o których mowa w ust. 3, oraz dokumenty i oświadczenia potwierdzające możliwość prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
 8. Przeniesienie praw i obowiązków lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków następuje w drodze decyzji właściwego organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Opłaty:

 1. Do wniosku należy również dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 259,00 zł. (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10–101 Olsztyn:
   
  Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A,
  63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

   
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) wynosi 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z póz. zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.,poz.1085)