Wersja obowiązująca z dnia

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Termin załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura Gospodarowania Odpadami, tel. 89 512 54 46
Marta Pikus - Główny specjalista, tel. 89 512 54 62
Dorota Zawistowska – Podinspektor, tel. 89 512 54 61
Patrycja Rogozińska – Podinspektor, tel. 89 512 54 44

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny winno spełniać wymagania określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile został nadany;
  3. określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny;
  4. wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy;
  5. opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w którym zostaną one wykorzystane;
  6. wnioskowany termin trwania decyzji (Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.)

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do materiałów paszowych określonych w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz produktów przetworzenia drewna takich jak kora, strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pellety, stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny niezawierający jakichkolwiek innych substancji.

Zatem wymienione powyżej materiały i produkty mogą być traktowane jako produkty uboczne bez konieczności stosowania powyższej procedury, obowiązującej w przypadku wszystkich pozostałych produktów ubocznych.

Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wydanie decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,

gotówką w kasie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1
lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna:

PKO Bank Polski S.A.
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Dodatkowe informacje:

Uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach