Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Nabór zgłoszeń inwestycji sportowych na rok 2016 do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

Jest uwarunkowany terminem otrzymania limitu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Osoba kontaktowa

Oskar Sadownikow

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Sportu
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 512 58 10

Sposób załatwienia

 1. Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego ma charakter wieloletni i jest corocznie uchwalany przez Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Celem naboru jest wyłonienie inwestycji sportowych, które poprzez umieszczenie ich w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego mogą uzyskać dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będącego w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zasady dofinansowania zostały określone w dokumencie wydanym przez Ministra Sportu i Turystyki pn. Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, edycja 2016 z 20 stycznia 2016 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej mogą być dofinansowywane inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie następujących rodzajów obiektów sportowych:
  1. pełnowymiarowych sal gimnastycznych, w tym szkolnych hal sportowych;
  2. krytych pływalni o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25,0 x 12,5 m i głębokości 1,2 - 1,8 m, w szczególności na terenach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu (ograniczenie dotyczące wymiarów nie dotyczy zadań inwestycyjnych polegających na remoncie i przebudowie);
  3. boisk, w tym również boisk wielofunkcyjnych, do streetballa oraz do sportów plażowych;
  4. kortów tenisowych (o nawierzchni akrylowej lub z mączki ceglanej, ewentualnie poliuretanowej lub z trawy syntetycznej dla kortów o funkcji rekreacyjno-sportowej) i badmintonowych;
  5. torów rowerowych oraz tras kolarstwa górskiego;
  6. obiektów i urządzeń lekkoatletycznych, takich jak w szczególności: bieżnie okrężne o obwodzie krótszym niż 300m, skocznie i rzutnie, pod warunkiem ich zgodności z dokumentem pn. Budowa i przebudowa obiektów lekkoatletycznych. Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
  7. tzw. terenowych urządzeń sportowych, przez co rozumie się w szczególności siłownie zewnętrzne, ścianki wspinaczkowe oraz place sprawnościowe (parkour/street workout park/kalistenika);
  8. skateparków, tras oraz torów wrotkarskich, rolkowych i nartorolkowych;
  9. lodowisk stałych oraz torów lodowych;
  10. placów zabaw sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci.
  Każdego roku Ministerstwo Sportu i Turystyki, dla poszczególnych województw ustala limit środków na dofinansowanie inwestycji sportowych ujętych w Programie Rozwoju Bazy Sportowej danego Województwa.
 2. Wnioski o umieszczenie inwestycji w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2016 rok, należy składać do dnia 29 lutego 2016 roku na adres: Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
 3. Beneficjenci, których inwestycje zostaną ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dany rok, będą poinformowani na piśmie. Po otrzymaniu informacji beneficjent składa do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Wnioski analizowane są w Ministerstwie pod względem formalnym, merytorycznym, technicznym i ekonomicznym. Po pozytywnym zakończeniu procedury oceny i opiniowania wniosku zawierana jest umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pomiędzy wnioskodawcą a Ministrem Sportu i Turystyki. Umowa na dofinansowanie stanowi potwierdzenie przyznania dofinansowania, zawiera wiążące strony warunki wypłaty i rozliczenia dotacji, a także inne zobowiązania stron umowy w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegółowe informacje o dofinansowaniu, formularze wniosków oraz załączniki do umowy są dostępne na stronie www.msport.gov.pl.
Uwaga! Wnioski o dofinansowanie zadań nie ujętych w programach rozwoju baz sportowych poszczególnych województw nie będą rozpatrywane.
Ujęcie inwestycji w Programie Rozwoju Bazy Sportowej na 2016 rok będzie możliwe jedynie w przypadku otrzymania limitu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

Czas realizacji

do 29 lutego 2016 r.

Podstawa prawna

 1. art. 86 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.).
 2. § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 3. Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, edycja 2016 z 20 stycznia 2016 r.

Uchwały Sejmiku

 1. Uchwała Nr XXXVI/719/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.
 2. Uchwała Nr XXVI/510/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.
 3. Uchwała Nr XVI/300/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.
 4. Uchwała Nr IX/159/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.
 5. Uchwała Nr VI/153/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 6. Uchwała Nr X/242/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2015 r.
 7. Uchwała Nr XI/259/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2015 r.

Załączniki: