Wersja obowiązująca z dnia

Oferta stowarzyszenia „Ręką Dzieło Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne” pn. „Świąteczny koncert kolęd ONLINE”

Informujemy, że dnia 08.12.2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę stowarzyszenia „Ręką Dzieło Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne” z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji adres: ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn lub e-mail: dke@warmia.mazury.pl

Załączniki