Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Banku Żywności w Olsztynie na realizację zadania publicznego pn. ”Akcja Zupa w dobie koronawirusa”.

Informujemy, że 16 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Banku Żywności w Olsztynie pn. „Akcja Zupa w dobie koronawirusa” z zakresu pomocy społecznej, złożoną w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 7 809, 50 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych 50/100).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP i na stronie internetowej może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub na e-mail: j.jaworski@warmia.mazury.pl

Załączniki