Wersja obowiązująca z dnia

Wprowadzający pojazdy / Pojazdy wycofane z eksploatacji

UWAGA!
Roczne sprawozdanie za rok 2019 r. składa przedsiębiorca wprowadzający pojazdy, przedsiębiorca prowadzący stację demontażu i/lub strzępiarkę w terminie do 11 września 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO


 

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI

Nazwa sprawy:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 z późn. zm.)

 • zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu,
 • demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Termin załatwienia:

Sprawozdanie przedsiębiorca prowadzący stację demontażu i/lub strzępiarkę oraz wprowadzający pojazdy przekazują marszałkowi województwa za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Uwaga: Roczne sprawozdanie za rok 2019 r. składa przedsiębiorca wprowadzający pojazdy, przedsiębiorca prowadzący stację demontażu i/lub strzępiarkę w terminie do 11 września 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem konta w BDO.

Instrukcje – krok po kroku system bdo - sprawozdawczość

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Gospodarowania Odpadami    ul. Głowackiego 17    10-447 Olsztyn

Osoby do kontaktu:

 1. Agnieszka Rzymowska, Kierownik Biura, nr tel. 89/ 512 54 66
 2. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68
 3. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56
 4. Luiza Zygoń, nr tel. 89/ 512 54 81
 5. Ewa Dzierzęcka, nr tel. 89/ 512 54 98

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stację demontażu

Zgodnie z art. 28. ust. 1. ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U 2019 r. poz. 1610 z późn. zm.) przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku
i recyklingu
odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie wykonał ww. obowiązku jest obowiązany do obliczenia i uiszczenia opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu.

Opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stawka opłaty wynosi:

 •  0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje nie więcej niż 5%;
 •  0,1 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje więcej niż 5%.

W przypadku, gdy zaistnieje obowiązek uiszczenia opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wówczas samodzielnie ustaloną opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

SANTANDER BANK S.A.
40 1090 2718 0000 0001 4649 6843

w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

 

Wymagane Dokumenty:

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 t.j.) przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:

 1. liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu,
 2. masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 3. masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania,
 4. przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem firmy, siedziby i adresu,
 5. przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu,
 6. osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu,
 7. wysokości należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu

- przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – informacje o:

 1. wynikach próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli w roku, którego dotyczy sprawozdanie przeprowadzono próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 2. masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji;

Zgodnie z art. 76 pkt  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.) podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie powinny być przechowywane przez okres 5 lat.

Osiągnięty w danej stacji demontażu poziom odzysku i recyklingu, oblicza się w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2010 r. Nr 202 poz. 1430).

Listę istotnych elementów pojazdu kompletnego określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1240).

Sposób unieważnienia dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważnienia dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz.476).

WPROWADZAJĄCY POJAZDY

Obowiązki wprowadzających pojazdy

Zgodnie ustawą  z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 t.j.) wprowadzający pojazd i wprowadzający pojazdy wydając kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym jest obowiązany do zapewnienia oznaczania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów z:

1) elastomerów o wadze powyżej 200 g;

2) pozostałych tworzyw sztucznych o wadze powyżej 100 g.

Stosuje się także do producentów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu przedmiotów wyposażenia i części pojazdów.

Minister właściwy do spraw gospodarki, kierując się potrzebą identyfikacji materiału, z którego są wykonywane przedmioty wyposażenia i części pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznaczania oraz rodzaje oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów.

Wprowadzający i wprowadzający pojazdy wydając kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym jest obowiązany:

 • do opracowania informacji dotyczącej sposobu demontażu nowego typu pojazdu w ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia go na terytorium kraju, zawiera w szczególności:
 1. określenie rodzajów przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia,
 2. wskazanie umiejscowienia elementów i substancji niebezpiecznych użytych w pojeździe

– w zakresie potrzebnym przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu do spełnienia przez niego obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

 • nieodpłatnego przekazania przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez tego przedsiębiorcę wniosku o udzielenie informacji.
 • Producenci oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu przedmiotów wyposażenia i części pojazdów są obowiązani do nieodpłatnego udostępnienia wprowadzającemu pojazd oraz przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu informacji dotyczącej sposobu demontażu, magazynowania i testowania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez wprowadzającego pojazd lub przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu wniosku o udzielenie informacji.
 • zapewnić sieć zbierania pojazdów, zwaną dalej „siecią”, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji.

 

Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Wprowadzający pojazd zapewniający sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowy określają w szczególności warunki:

 1. przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez stację demontażu;
 2. finansowania przez wprowadzającego pojazd kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, uwzględniając liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego wprowadzającego pojazd.

Wprowadzający pojazd podlega wpisowi do rejestru Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o którym mowa w art. 49 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.).

 

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 t.j.).

Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Opłata za brak sieci jest wpłacana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Opłata za brak sieci jest wpłacana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy

Maksymalna wysokość opłaty stałej za brak sieci wynosi 20 000 zł.

Maksymalna stawka opłaty za brak sieci wynosi 20 zł za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w ciągu tego roku.

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty stałej za brak sieci oraz stawkę opłaty za brak sieci, uwzględniając koszty recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kierując się koniecznością zapewnienia, aby opłata za brak sieci była środkiem ekonomicznym zachęcającym do budowy sieci przez wprowadzającego pojazd.

 

Wymagane Dokumenty:

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 t.j.) wprowadzający pojazdy jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa:

- w art. 73 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zawiera co najmniej:

1) dane identyfikujące podmiot: 

 1. numer rejestrowy,
 2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory – także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany;

4) w zakresie pojazdów informacje o:

 1. liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku,
 2. liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania pojazdów brakowało kolejnych stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów,
 3. wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów;

Zgodnie z art. 76 pkt  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.) podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 

Wprowadzający pojazd podlega wpisowi do rejestru Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o którym mowa w art. 49 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.).

 

Uwaga!

Do działu III wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dołącza się:

dział II tabelę 1 (dotyczący przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty)
oraz dział V tabelę 1 (dotyczący wprowadzającego baterie lub akumulatory).

Zgodnie z art. 2 pkt 9c ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478) przepisom ustawy podlegają produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów.

W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ są m.in. objęte powyższą ustawą oleje smarowe, w silniku i skrzyni biegów oraz opony na kołach, natomiast przynależność stanowi opona na kole zapasowym. Zgodnie z art. 3 ust. 6 ww. ustawy w przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 6a w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w dniu wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów. W obu przypadkach dotyczy to również produktów, których części składowe podlegają przepisom ww. ustawy.

Z kolei zgodnie z art. 6 pkt 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803) wprowadzającym baterie i akumulatory jest przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym ZAMONTOWANYCH W SPRZĘCIE LUB POJAZDACH, po raz pierwszy na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzanie do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju następuje z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie lub w przypadku importu, z dniem przywozu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju.

W związku z powyższym należy uznać, że wprowadzanie na terytorium kraju pojazdów zawierających opony lub oleje, które stanowią część składową lub przynależność tych pojazdów oraz wyposażonych w baterie lub akumulatory zamontowane w tych pojazdach jest tym samym wprowadzaniem na terytorium Polski opon, olejów, baterii lub akumulatorów.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 t.j.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2010 r. Nr 202 poz. 1430).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20czerwca 2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1240).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważnienia dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz.476).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 Nr 143, poz.1206).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.)

 

Aktualny "Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów" dostępny jest w artykule "Wykaz stacji demontażu pojazdów" w dziale Wykazy i rejestry w menu Ochrona Środowiska.

Załączniki