Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby w Olsztynie pn. „Puchar Polski Rugby 7 Mężczyzn”

Informujemy, że dnia 11.08.2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby w Olsztynie pn. „Puchar Polski Rugby 7 Mężczyzn” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Sportu adres: ul. Mariańska 3 p. 308, 10-052 Olsztyn lub e-mail: ds@warmia.mazury.pl

Załączniki

  • Skan oferty
    format: pdf, rozmiar: 1.02 MB, data dodania: