Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niektórych zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie zasadami wymienionymi poniżej.

Załączniki