Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
informuje

 

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r. w następujących zakresach:

 

 1. rozwój kultury fizycznej;
 2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 4. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;
 5. rozwój turystyki;
 6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;
 7. pomoc społeczna;
 8. przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 9. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu);
 10. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
 11. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego;

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.

Załączniki: