Wersja obowiązująca z dnia

Oferta Fundacji „Moda na Warmię i Mazury” na realizację zadania pt. „Wpław przez Warmię”

Informujemy, że dnia 26 kwietnia 2019 r. Fundacja „Moda na Warmię i Mazury” złożyła w trybie pozakonkursowym ofertę na realizację zadania pt. „Wpław przez Warmię”. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 16 lipca 2019 r., uznał celowość realizacji opisanego w ofercie zadania.

Jednocześnie informujemy, że każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub przez pocztę elektroniczną: dos@warmia.mazury.pl.

Załączniki

  • Skan oferty
    format: pdf, rozmiar: 1.62 MB, data dodania: