Wersja nieobowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 rok.

Przedmiotem zamówienia jest:

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązany jest poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe województwa za 2016 rok.

W związku z uruchomieniem procedur zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do ww. czynności, zwracamy się z zapytaniem ofertowym przeprowadzenia czynności zwiaząnych z badaniem sprawozdania finansowego za 2016 r.

Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania do dnia 16.08.2016 r. Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria, którymi będziemy kierować się przy wyborze najlepszej oferty do realizacji zamówienia zostały szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym. W załączeniu przekazujemy wzór umowy.

Załączniki

Treść ogłoszenia