Wersja obowiązująca z dnia

Rozeznanie cenowe dot. zorganizowania i przeprowadzenia jednego stacjonarnego szkolenia zamkniętego nt.: „Pomoc publiczna w perspektywie 2014-2020 ” dla ok. 84-100 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WIM 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest:

Szanowni Państwo,
Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Celem rozeznania cenowego jest zbadanie ofert rynku, oszacowanie wartości zamówienia oraz przygotowanie się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie jednego stacjonarnego szkolenia zamkniętego nt.: „Pomoc publiczna w perspektywie 2014-2020 ” dla ok. 84-100 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WIM 2014-2020.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROPOZYCJI CENOWEJ ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Cena szkolenia powinna uwzględniać koszty:

  • wynagrodzenie trenera/wykładowcy szkolenia;
  • przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych;
  • przygotowanie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz ankiet ewaluacyjnych, pre- testów i post – testów wraz z raportem wskazującym na wyniki, efekty szkolenia, a także dalsze formy doskonalenia w tym zakresie;

Prosimy o przesłanie orientacyjnej kalkulacji kosztów za realizację ww. usługi (cena netto i brutto).

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Uprzejmie prosimy o przesłanie propozycji cenowej w terminie do 12.05.2016 roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: a.tomkowicz@warmia.mazury.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Departament Organizacyjny, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater

Osoba do kontaktu w sprawie wykonania usługi: Anita Tomkowicz – pokój nr 140, tel. 089 52 19 596.

Załączniki

Treść ogłoszenia