Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Województwo - Zarząd Województwa

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Zarząd Województwa - Kadencja 2018 - 2023

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 326
tel. (89) 521 91 00
fax (89) 521 91 09
e-mail: marszalek@warmia.mazury.pl

 

Do kompetencji Marszałka Województwa – Gustawa Marka Brzezina zastrzeżone są:

 1. sprawy z zakresu:
  1. kontaktów z mediami,
  2. budżetu, finansów i skarbu,
  3. obsługi prawnej,
  4. organizacji wewnętrznej Urzędu,
  5. współpracy międzynarodowej,
  6. kontroli i audytu wewnętrznego,
  7. polityki regionalnej,
  8. kontraktu wojewódzkiego i kontraktu terytorialnego,
  9. promocji,
  10. obsługi radnych, prac Sejmiku oraz Zarządu,
  11. ochrony informacji niejawnych,
  12. obrony i bezpieczeństwa,
  13. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań,
  14. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  15. kontaktów z mniejszościami narodowymi,
  16. planowania przestrzennego,
  17. członkostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Stowarzyszeniu Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, samodzielnymi stanowiskami, osobami zatrudnionymi na wskazanych stanowiskach lub wykonującymi wskazane funkcje, biurami regionalnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Sekretarzem Województwa,
  2. Skarbnikiem Województwa,
  3. Gabinetem Marszałka,
  4. Departamentem Finansów i Skarbu,
  5. Departamentem Prawnym,
  6. Departamentem Organizacyjnym,
  7. Departamentem Współpracy Międzynarodowej,
  8. Departamentem Kontroli,
  9. Departamentem Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji,
  10. Departamentem Polityki Regionalnej,
  11. Departamentem Koordynacji Promocji,
  12. Kancelarią Sejmiku,
  13. Biurem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  14. Biurem ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego,
  15. Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego,
  16. Inspektorem Ochrony Danych,
  17. Wieloosobowym Stanowiskiem ds. BHP i P.poż.,
  18. Rzecznikiem Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  19. Pełnomocnikiem Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
  20. Biurem Regionalnym w Elblągu,
  21. Biurem Regionalnym w Ełku,
  22. Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
  23. Warmińsko-Mazurskim Biurem Planowania Przestrzennego;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających ze współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk;
 4. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wskazanych instytucjach rozwoju regionalnego, instytucjach współpracy, posiadania przez Marszałka Województwa statusu fundatora w niżej wymienionej fundacji lub z członkostwa Marszałka Województwa w organach tej fundacji:
  1. Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” w Nidzicy,
  2. Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie,
  3. Euroregionu Bałtyk.

Miron Sycz

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miron Sycz

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 20
fax (89) 521 91 29
e-mail: m.sycz@warmia.mazury.pl

 

Do kompetencji Wicemarszałka Województwa – Mirona Sycza należą:

 1. sprawy z zakresu funduszy strukturalnych;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  2. Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

Marcin Kuchciński

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kuchciński

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 10
fax (89) 521 91 29
e-mail: m.kuchcinski@warmia.mazury.pl

 

Do kompetencji Wicemarszałka Województwa – Marcina Kuchcińskiego należą:

 1. sprawy z zakresu:
  1. infrastruktury,
  2. geodezji,
  3. ochrony zdrowia,
  4. zamówień publicznych,
  5. administracji i obsługi Urzędu,
  6. dróg wojewódzkich
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Infrastruktury i Geodezji,
  2. Departamentem Zdrowia,
  3. Departamentem Zamówień Publicznych,
  4. Departamentem Administracji i Obsługi Urzędu,
  5. Zarządem Dróg Wojewódzkich,
  6. Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu,
  7. podmiotami leczniczymi;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wymienionych spółkach:
  1. Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach,
  2. Port Lotniczy „MAZURY” Sp. z o.o. w Szczytnie,
  3. „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie;
 4. nadzór nad zachowaniem trwałości Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – województwo warmińsko-mazurskie.

Jolanta Piotrowska

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jolanta Piotrowska

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. (89) 521 91 15
fax (89) 521 91 19
e-mail: jolanta.piotrowska@warmia.mazury.pl

 

Do kompetencji Członka Zarządu Województwa – Jolanty Piotrowskiej należą:

 1. sprawy z zakresu:
  1. turystyki, promocji walorów turystycznych oraz sportu,
  2. ochrony środowiska,
  3. polityki społecznej,
  4. członkostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Turystyki i Sportu,
  2. Departamentem Ochrony Środowiska,
  3. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej,
  4. parkami i zespołami parków krajobrazowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  5. Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Olsztynie;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wymienionej spółce, posiadania kompetencji fundatora w niżej wymienionej fundacji lub z członkostwa Marszałka Województwa w organach tej fundacji:
  1. Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie,
  2. Fundacji Zielone Płuca Polski;
 4. koordynacja współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
 5. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Cittaslow.

Sylwia Jaskulska

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sylwia Jaskulska

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. 521 91 25
fax 521 91 19
e-mail: sylwia.jaskulska@warmia.mazury.pl

 

Do kompetencji Członka Zarządu Województwa – Sylwii Jaskulskiej należą:

 1. sprawy z zakresu:
  1. modernizacji terenów wiejskich,
  2. rozwoju rynku żywności naturalnej, tradycyjnej, regionalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim,
  3. Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
  4. kultury,
  5. edukacji,
  6. informatyzacji,
  7. geologii;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
  2. Departamentem Kultury i Edukacji,
  3. Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego,
  4. Biurem Geologa Wojewódzkiego,
  5. wojewódzkimi instytucjami kultury,
  6. wojewódzkimi placówkami oświaty;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wymienionej spółce, stowarzyszeniu oraz posiadania kompetencji fundatora w niżej wymienionej fundacji lub z członkostwa Marszałka Województwa w organach tej fundacji:
  1. Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
  2. Stowarzyszeniu „Szesnastka” w Olsztynie,
  3. Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.