Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 589682-N-2020 dla projektu RPWM.09.02.00-28-0009/19 Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom aktywności i integracji w Gminie Stawiguda

Załączniki