Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Honorowy Obywatel Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

Wniosek wraz z projektem uchwały składany jest do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego, który nadaje bieg w trybie regulaminowym przewidzianym dla inicjatywy uchwałodawczej.

Osoba kontaktowa

Wiktor Marek Leyk

Telefon kontaktowy

089 521 92 00

Adres e-mail

ks@warmia.mazury.pl

Sposób załatwienia

Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa może występować do Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego: Zarząd Województwa, grupa co najmniej 10 radnych.
Nadanie Honorowego Obywatelstwa następuje na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego, po wyrażeniu opinii przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Miejsce odbioru

Wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa dokonuje Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego i Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego na sesji Sejmiku (w miejscu obrad).

Wymagane Dokumenty

Wniosek powinien zawierać dane o kandydacie, charakterystykę kandydata uzasadniającą jego wyróżnienie, jego zgodę oraz projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa - nie ma wzoru wniosku.

Czas realizacji

Wręczenie Aktu Nadania oraz dokonanie wpisu do Księgi Honorowych Obywateli odbywa się podczas sesji Sejmiku w terminie 3 miesięcy od nadania Honorowego Obywatelstwa.

Tryb odwoławczy

Uchwała Sejmiku może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego przez osobę, która wykaże w tym swój interes prawny.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXIV/479/05 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załączniki: