Wersja archiwalna z dnia

Zarząd Województwa - Kadencja 2018-2023

Marcin Kuchciński

Marcin Kuchciński

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 326
tel. (89) 521 91 00
fax (89) 521 91 09
e-mail: m.kuchcinski@warmia.mazury.pl
e-mail: marszalek@warmia.mazury.pl

Kompetencje Marszałka Województwa – Marcina Kuchcińskiego
 1. sprawy z zakresu:
  1. kontaktów z mediami,
  2. budżetu, finansów i skarbu,
  3. obsługi prawnej,
  4. organizacji wewnętrznej Urzędu,
  5. administracji i obsługi Urzędu,
  6. zamówień publicznych,
  7. współpracy międzynarodowej,
  8. kontroli,
  9. polityki regionalnej,
  10. kontraktu wojewódzkiego i kontraktu terytorialnego,
  11. promocji,
  12. nadzoru właścicielskiego, inwestycji i projektów własnych, kontroli systemu i nieprawidłowości,
  13. obsługi radnych, prac Sejmiku oraz Zarządu,
  14. audytu wewnętrznego,
  15. ochrony informacji niejawnych,
  16. obrony i bezpieczeństwa,
  17. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  18. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  19. kontaktów z mniejszościami narodowymi,
  20. planowania przestrzennego,
  21. geologii,
  22. członkostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Stowarzyszeniu Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, samodzielnymi stanowiskami, osobami zatrudnionymi na wskazanych stanowiskach lub wykonującymi wskazane funkcje, biurami regionalnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Sekretarzem Województwa,
  2. Skarbnikiem Województwa,
  3. Gabinetem Marszałka,
  4. Departamentem Finansów i Skarbu,
  5. Departamentem Prawnym,
  6. Departamentem Organizacyjnym,
  7. Departamentem Administracji i Obsługi Urzędu,
  8. Departamentem Zamówień Publicznych,
  9. Departamentem Współpracy Międzynarodowej,
  10. Departamentem Kontroli,
  11. Departamentem Polityki Regionalnej,
  12. Departamentem Koordynacji Promocji,
  13. Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków,
  14. Kancelarią Sejmiku,
  15. Biurem Audytu Wewnętrznego,
  16. Biurem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  17. Biurem ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego,
  18. Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego,
  19. Biurem Geologa Wojewódzkiego,
  20. Inspektorem Ochrony Danych oraz Biurem ds. Ochrony Danych Osobowych,
  21. Wieloosobowym Stanowiskiem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
  22. Samodzielnym stanowiskiem ds. ochrony przeciwpożarowej,
  23. Rzecznikiem Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027,
  24. Pełnomocnikiem Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
  25. Biurem Regionalnym w Elblągu,
  26. Biurem Regionalnym w Ełku,
  27. Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
  28. Warmińsko-Mazurskim Biurem Planowania Przestrzennego;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających ze współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk;
 4. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wskazanych spółkach, instytucjach współpracy:
  1. Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
  2. Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie,
  3. Euroregionu Bałtyk;
 5. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z posiadania statusu fundatora przez Marszałka w fundacji Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida” w Nidzicy.
Sylwia Jaskulska

Sylwia Jaskulska

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. 521 91 25
fax 521 91 19
e-mail: sylwia.jaskulska@warmia.mazury.pl

Kompetencje Wicemarszałka Województwa – Sylwii Jaskulskiej
 1. sprawy z zakresu:
  1. modernizacji terenów wiejskich,
  2. rozwoju rynku żywności naturalnej, tradycyjnej, regionalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim,
  3. Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
  4. ochrony zdrowia,
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
  2. Departamentem Zdrowia,
  3. podmiotami leczniczymi;
  4. Warmińsko-Mazurskim Centrum Nowych Technologii
Miron Sycz

Miron Sycz

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 20
fax (89) 521 91 29
e-mail: m.sycz@warmia.mazury.pl

Kompetencje Wicemarszałka Województwa – Mirona Sycza
 1. sprawy z zakresu:
  1. funduszy strukturalnych,
  2. polityki społecznej;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  2. Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej,
  4. Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Olsztynie,
  5. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
Bogdan Bartnicki

Bogdan Bartnicki

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 10
fax (89) 521 91 29
e-mail: b.bartnicki@warmia.mazury.pl

Kompetencje Członka Zarządu Województwa – Bogdana Bartnickiego
 1. sprawy z zakresu:
  1. infrastruktury,
  2. geodezji,
  3. ochrony środowiska,
  4. dróg wojewódzkich;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Infrastruktury i Geodezji,
  2. Departamentem Ochrony Środowiska,
  3. Zarządem Dróg Wojewódzkich,
  4. Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu;
  5. parkami i zespołami parków krajobrazowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wymienionych spółkach:
  1. POLREGIO S.A. w Warszawie,
  2. Port Lotniczy „MAZURY” Sp. z o.o. w Szczytnie,
  3. Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach;
 4. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z posiadania statusu fundatora przez Województwo lub Marszałka w niżej wymienionych fundacjach lub z członkostwa Marszałka w organach tych fundacji oraz z udziału Województwa w niżej wymienionym stowarzyszeniu:
  1. Fundacji Zielone Płuca Polski,
  2. Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich,
  3. Stowarzyszeniu „Szesnastka” w Olsztynie;
 5. koordynacja współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
 6. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z wykonywania zadań Województwa w zakresie realizacji oraz utrzymania we właściwym stanie spójnej sieci tras rowerowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań służących optymalnemu i niezakłóconemu korzystaniu z tras będących częścią Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.
Maria Bąkowska

Maria Bąkowska

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. (89) 521 91 15
fax (89) 521 91 19
e-mail: m.bakowska@warmia.mazury.pl

Kompetencje Członka Zarządu Województwa – Marii Bąkowskiej
 1. sprawy z zakresu:
  1. turystyki oraz promocji walorów turystycznych,
  2. sportu,
  3. kultury,
  4. edukacji,
  5. członkostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Turystyki i Sportu,
  2. Departamentem Kultury i Edukacji,
  3. wojewódzkimi instytucjami kultury,
  4. wojewódzkimi placówkami oświaty;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Cittaslow.

 

Załączniki