Wersja nieobowiązująca z dnia

Zarząd Województwa - Kadencja 2018-2023

Gustaw Marek Brzezin

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 326
tel. (89) 521 91 00
fax (89) 521 91 09
e-mail: marszalek@warmia.mazury.pl

Do kompetencji Marszałka Województwa – Gustawa Marka Brzezina zastrzeżone są:

 1. sprawy z zakresu:
  1. kontaktów z mediami,
  2. budżetu, finansów i skarbu,
  3. obsługi prawnej,
  4. organizacji wewnętrznej Urzędu,
  5. współpracy międzynarodowej,
  6. kontroli,
  7. polityki regionalnej,
  8. kontraktu wojewódzkiego i kontraktu terytorialnego,
  9. promocji,
  10. certyfikacji,
  11. obsługi radnych, prac Sejmiku oraz Zarządu,
  12. audytu wewnętrznego,
  13. ochrony informacji niejawnych,
  14. obrony i bezpieczeństwa,
  15. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  16. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  17. kontaktów z mniejszościami narodowymi,
  18. planowania przestrzennego,
  19. członkostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Stowarzyszeniu Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, równorzędnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, samodzielnymi stanowiskami, osobami zatrudnionymi na wskazanych stanowiskach lub wykonującymi wskazane funkcje, biurami regionalnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Sekretarzem Województwa,
  2. Skarbnikiem Województwa,
  3. Gabinetem Marszałka,
  4. Departamentem Finansów i Skarbu,
  5. Departamentem Prawnym,
  6. Departamentem Organizacyjnym,
  7. Departamentem Współpracy Międzynarodowej,
  8. Departamentem Kontroli,
  9. Departamentem Polityki Regionalnej,
  10. Departamentem Koordynacji Promocji,
  11. Departamentem Certyfikacji,
  12. Kancelarią Sejmiku,
  13. Biurem Audytu Wewnętrznego,
  14. Biurem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  15. Biurem ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego,
  16. Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego,
  17. Inspektorem Ochrony Danych,
  18. Wieloosobowym Stanowiskiem ds. BHP i P.poż.,
  19. Rzecznikiem Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  20. Pełnomocnikiem Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
  21. Biurem Regionalnym w Elblągu,
  22. Biurem Regionalnym w Ełku,
  23. Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
  24. Warmińsko-Mazurskim Biurem Planowania Przestrzennego;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających ze współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk;
 4. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wskazanych instytucjach rozwoju regionalnego, instytucjach współpracy, posiadania przez Marszałka Województwa statusu fundatora w niżej wymienionej fundacji lub z członkostwa Marszałka Województwa w organach tej fundacji:
  1. Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” w Nidzicy,
  2. Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie,
  3. Euroregionu Bałtyk.

Miron Sycz

Miron Sycz

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 20
fax (89) 521 91 29
e-mail: m.sycz@warmia.mazury.pl

Do kompetencji Wicemarszałka Województwa – Mirona Sycza należą:

 1. sprawy z zakresu funduszy strukturalnych;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  2. Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego,
  3. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

Marcin Kuchciński

Marcin Kuchciński

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 342
tel. (89) 521 91 10
fax (89) 521 91 29
e-mail: m.kuchcinski@warmia.mazury.pl

Do kompetencji Wicemarszałka Województwa – Marcina Kuchcińskiego należą:

 1. sprawy z zakresu:
  1. infrastruktury,
  2. geodezji,
  3. ochrony zdrowia,
  4. zamówień publicznych,
  5. administracji i obsługi Urzędu,
  6. dróg wojewódzkich;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Infrastruktury i Geodezji,
  2. Departamentem Zdrowia,
  3. Departamentem Zamówień Publicznych,
  4. Departamentem Administracji i Obsługi Urzędu,
  5. Zarządem Dróg Wojewódzkich,
  6. Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu,
  7. podmiotami leczniczymi;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wymienionych spółkach:
  1. Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach,
  2. Port Lotniczy „MAZURY” Sp. z o.o. w Szczytnie,
  3. „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie;
 4. nadzór nad zachowaniem trwałości Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – województwo warmińsko-mazurskie.

Jolanta Piotrowska

Jolanta Piotrowska

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. (89) 521 91 15
fax (89) 521 91 19
e-mail: jolanta.piotrowska@warmia.mazury.pl

Do kompetencji Członka Zarządu Województwa – Jolanty Piotrowskiej należą:

 1. sprawy z zakresu:
  1. turystyki oraz promocji walorów turystycznych,
  2. sportu,
  3. ochrony środowiska,
  4. polityki społecznej,
  5. członkostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Turystyki,
  2. Departamentem Sportu,
  3. Departamentem Ochrony Środowiska,
  4. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej,
  5. parkami i zespołami parków krajobrazowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  6. Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Olsztynie;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wymienionej spółce, posiadania kompetencji fundatora w niżej wymienionej fundacji lub z członkostwa Marszałka Województwa w organach tej fundacji:
  1. Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie,
  2. Fundacji Zielone Płuca Polski;
 4. koordynacja współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
 5. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Cittaslow

Sylwia Jaskulska

Sylwia Jaskulska

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat: ul. Emilii Plater 1, II piętro, pok. 337
tel. 521 91 25
fax 521 91 19
e-mail: sylwia.jaskulska@warmia.mazury.pl

Do kompetencji Członka Zarządu Województwa – Sylwii Jaskulskiej należą:

 1. sprawy z zakresu:
  1. modernizacji terenów wiejskich,
  2. rozwoju rynku żywności naturalnej, tradycyjnej, regionalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim,
  3. Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
  4. kultury,
  5. edukacji,
  6. informatyzacji,
  7. geologii;
 2. nadzór nad następującymi Departamentami, komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa:
  1. Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
  2. Departamentem Kultury i Edukacji,
  3. Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego,
  4. Biurem Geologa Wojewódzkiego,
  5. wojewódzkimi instytucjami kultury,
  6. wojewódzkimi placówkami oświaty;
 3. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału Województwa w niżej wymienionej spółce, stowarzyszeniu oraz posiadania kompetencji fundatora w niżej wymienionej fundacji lub z członkostwa Marszałka Województwa w organach tej fundacji:
  1. Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
  2. Stowarzyszeniu „Szesnastka” w Olsztynie,
  3. Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.