Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-10-1548/686/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 6) Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.Obowiązujący
22019-10-0847/681/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
32019-10-0847/678/19/VIUchwała w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w StębarkuObowiązujący
42019-10-0847/669/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/19 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu wraz z załącznikami.Obowiązujący
52019-10-0146/666/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieObowiązujący
62019-10-0146/665/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 18/253/19/VI z dnia 9 kwietnia 2019 r. sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2019 roku.Obowiązujący
72019-10-0146/664/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach na likwidację środka trwałegoObowiązujący
82019-09-2345/657/19/VIUchwała w sprawie wytycznych do projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
92019-09-2345/645/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3)Obowiązujący
102019-09-2345/644/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 6)Obowiązujący
Strona 1 z 965