Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12021-01-051/6/21/VIUchwała w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026”Obowiązujący
22020-12-3159/821/20/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
32020-12-2858/820/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miasto Braniewo nieruchomości zlokalizowanej w Braniewie przy ul. 9 Maja 38 (dz. 106/26 o pow. 0,2470 ha, obr. 2 m. Braniewo, gm. Braniewo)Obowiązujący
42020-12-2858/818/20/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz rozwoju kultury fizycznejObowiązujący
52020-12-2858/817/20/VIUchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
62020-12-2858/816/20/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Mańkowskiej– głównemu specjaliście Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”Obowiązujący
72020-12-2858/815/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-004/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Schemat B i C poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
82020-12-2858/814/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 32/439/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-003/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Schemat G , poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
92020-12-2858/807/20/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
102020-12-2157/802/20/VIUchwała w sprawie umorzenia należności cywilno-prawnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w postaci rekompensaty za koszty odzyskiwania należności za opóźnienia w transakcjach handlowychObowiązujący
Strona 1 z 1047