Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-12-0958/817/19/VIUchwała w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w OlsztynieObowiązujący
22019-12-0257/790/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020Obowiązujący
32019-12-0257/789/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem podmiotom zewnętrznym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na czas nieokreślony boksu garażowego o powierzchni 16,60 m2, stanowiącego część nieruchomości zlokalizowanej w Piszu przy ul. Warszawskiej 21Obowiązujący
42019-12-0257/788/19/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmuObowiązujący
52019-12-0257/787/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem podmiotom zewnętrznym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na czas nieokreślony 2 boksów garażowych zlokalizowanych na działce Nr 154 obręb 10 – Jabłońskie, m. Rostek, gm. GołdapObowiązujący
62019-12-0257/786/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia biegłego rewidenta, celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie za rok 2019Obowiązujący
72019-12-0257/784/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 42/604/19/VI wyrażającą zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego – Regionalnemu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Żurawiej.Obowiązujący
82019-12-0257/781/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Drużyńskiemu - pracownikowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektów Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis, a także do przeprowadzania kontroli na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Obowiązujący
92019-12-0257/780/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 53/735/19/VI z dnia 12.11.2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe Obowiązujący
102019-11-2556/774/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem podmiotom zewnętrznym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na czas nieokreślony 4 pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku biurowym w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 13Obowiązujący
Strona 1 z 973